torsdag, augusti 28, 2008

FRA-kritiker samlades

I går träffades kritiker till FRA-lagen till ett öppet möte i riksdagen. Alice Åström, vice ordförande för vänsterpartiet och initativtagare till samlingen tryckte på behovet av breda, blocköverskridande allianser om FRA-lagen ska kunna rivas upp.

-Den mest olyckliga utgången skulle vara om kritikerna i varje parti kommer fram till egna förslag, som faller eftersom de ställs mot varandra i beslutsgången.

- Detta är inte en partiskiljande fråga, konstaterade Alice Åström i inledningen. Inom alla partier höjs röster för att värna mänskliga rättigheter och personlig integritet. Vi i riksdagen måste kunna ta efter opinionen i denna fråga och lägga partipolitiken åt sidan.

Flertalet deltagare på mötet hoppades på att lagen rivs upp och att en bred, parlamentarisk utredning tillsätts för att se över frågan.

-Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man i en sådan utredning diskuterar vilka krav och villkor som måste ställas för att signalspaning på bred front ska kunna komma i fråga, sa Alice Åström. Därför vi behöver vi träffa och diskutera med viktiga aktörer utanför riksdagen.

Centrum för Rättvisa som amält den nya lagen till Europadomstolen för prövning, representerades på mötet av chefsjurist Clarence Crafoord.
-Det måste vara tydligt för medborgarna vilket syfte lagen har, vilken information som samlas in och hur den sedan kan komma att användas, betonade han.

Maria Billing, chefsjurist på Advokatsamfundet, påpekade att lagen inte bara innebär ett hot mot den personliga integriteten, utan också mot advokatsekretessen.
- Den rätt till förtroliga samtal mellan klient och adokat som en rättsstat förutsätter sätts ur spel, menade hon.

- Det här har varit givande och viktiga diskussioner, kontaterade Alice Åström när mötet var slut. Jag kan inte bedöma alla frågor själv och är därför tacksam att så många intressenter och sakkunniga kunnat delta, sa hon. Nu hoppas Alice på en bred överenskommelse som kan samla kristiska ledamöter.

- Jag förstår att det är svårt för en del ledamöter, men om man känt sig hindrad att delta på detta möte för att initiativet kom från mig tycker jag man tänkt lite fel. Som tur är finns fler chanser och fler möjligheter att samlas, säger hon.

Inga kommentarer: