torsdag, juli 31, 2014

Motala kyrka

Motala kyrka är en kyrkobyggnad i Motala i Linköpings stift. Den är församlingskyrka i Motala församling. Kyrkan ligger vid Prästgatan mellan hamnen och Stora torget i Motala centrum. Motala kyrka var länge annex till Vinnerstad men är nu själv moderkyrka och församlingens huvudkyrka. Gravsättning har inte skett efter slutet på artonhundratalet. På kyrkogården ligger företagsledaren Daniel Fraser (1787–1849) begraven. Där finns även en minnessten över honom. Bland övriga byggnader finns förråd, ekonomibyggnad och ett gravkapell (1956). Inhägnader utgörs av häck och kallmur.

Namnet Motala kan uttydas mötesplatsen vid helgedomen. Med kyrkans läge invid Stora torget i Motala centrum kan namnet fortfarande anses tillämpligt.
Kyrkan har ett högt spetsigt torn i väster och ett absidliknande kor i öster. De dominerande stilepokerna exteriört är gustaviansk stil och nygotik. Fasaden är vitputsad. Ytterväggarna är byggda av tegel och gråsten. Långhuset täcks av ett sadeltak, kor och sakristia av valmat sadeltak. Taktäckning av kopparplåt.
Invändigt är kyrkan en enskeppig salkyrka med ett tunnvälvt innertak av trä i långhuset. Bakom en murad valvbåge ett smalare kor med väggfast altare och altaruppsats, den senare härstammande från den föregående kyrkan och målad av directeur Falk i Motala. På långhusets norra vägg hänger predikstolen med ljudtak skapad av byggmästarbröderna August & Johan Robert Nyström. Vid södra väggen en tvåmanualig kororgel levererad av Åkerman & Lunds orgelbyggeri. Längst i väster orgelläktaren med orgelfasad, ursprungligen utformad av orgelbyggaren Pehr Schiörlin, efter arkitekt Agi Lindegrens ingrepp 1902 rekonstruerad av arkitekt Kurt von Schmalensee.

Före den nuvarande kyrkan fanns här en äldre stenkyrka, som daterats till förra hälften av 1200-talet. Dess sydvägg sammanföll med den nutida kyrkans sydvägg, men dess bredd var endast 6,6 meter, d.v.s. inte mycket mer än hälften av nuvarande kyrkans. Hela längden var nära 20 meter och fynd av medeltida formtegel tyder på att kyrkan var välvd; antagligen hade långhuset två travéer och koret en. Spår har hittats av en antagligen rundad korvägg.

År 1618 erhöll kyrkan en predikstol. Under 1670-talet vidtogs en del förändringar. Överste Claes Kugelhielm (1602–1681), kommendant på Varbergs fästning, lät då bekosta och bygga ut kyrkan med ett nytt kor, som invigdes 1674. Dessutom skapade han en familjegrav i koret, för sig och sina båda hustrur Brita Stjärnfelt (1615–1647) och Catharina Griis (1633–1706). Fornforskaren och tecknaren Elias Brenner besökte Motala vid tiden för ombyggnaderna och ritade av kyrkan just då Kugelhielms gravkor uppfördes utanför högkorets östvägg. Av Brenners teckning framgår också att långhuset hade en takryttare och att det gamla lägre koret ännu fanns kvar mellan långhuset och den nya "chorkyrkan".

År 1761 tycks man ha bestämt sig för en nybyggnad av kyrkan och 1771 påbörjades arbetet. Emellertid hade man inte skickat in något ritningsförslag till domkapitlet för godkännande. Under tiden körde socknemännen fram material till bygget. När förslaget äntligen kom in till stiftet kunde det dock icke godkännas. En begäran om stiftskollekt hade avslagits, men församlingen tycks ha satt igång arbetet efter den ej godkända ritningen på egen risk. År 1774 var den nya kyrkan i huvudsak klar. Den var försedd med stora fönster och hade trätunnvalv i taket men saknade torn. Predikstolen från 1618 liksom altaruppsatsen från 1724 flyttades över från gamla kyrkan. År 1800 stod en piporgel av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping, klar. År 1851 tillkom en ny predikstol av bröderna August & Johan Robert Nyström och 1856 ersattes altaruppsatsen med en oljemålning av Johan Zacharias Blackstadius åskådliggörande Jesu uppståndelse ur graven. År 1844 fick kyrkan ett torn, ritat av arkitekten Carl-Gustaf Blom-Carlsson (1799–1868). Det är utformat i en enkel stil men med vissa nygotiska detaljer.

onsdag, juli 30, 2014

Persnäs kyrka

När Persnäs kyrka byggdes under början eller miten av 1100-talet bestod den av ett långhus,kor och absid.Någon gång mellan 1170- 1240 försågs kyrkan med det kraftiga västtornet. Östtornet tillkom antagligen någon gång under 1200-talet. Under 1200-talets mitt utvidgades kyrkan möjligen under ledning av den kände byggmästaren Håkan Tanna.. Kyrkan blev genom de dubbla tornen en klövsadelkyrka. Av denna finns dock bara det väl tilltagna västtornet bevarat. Koret och korsarmarna är byggda 1857 efter ritningsförslag av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. I samband med denna ombyggnad av den gamla kyrkan rasade stora delar av östtornet p g a att bärande delar rivits. Om inte denna olycka inträffat hade kyrkan troligen haft sitt östtorn kvar eftersom det vid denna tidpunkt inte var meningen att det skulle rivas. En annan radikal förändring av kyrkorummet skedde 1959-1960. Arkitekt var Carl Hampus Bergman,Stockholm. I korsarmarna inreddes sakristia, toalettutrymme, materialrum, sammanträdesrum och konfirmandsal. Koret fördjupades eftersom den tidigare sakristian togs bort. A.G.Wadstens altaruppsats från 1782 liknande den som finns i Alböke kyrka monterades ner. Altartavlan från 1890 med motiv:” Kristus uppenbarar sig för Maria Magdalena” utförd av C.O.Christiernin fick sin plats i bisättningskapellet. Predikstolens dekorationer i spegelfälten skalades av. Den runformad altarringen ersattes av en ny liksom bänkinredningen.

Inne i den vackra kyrkan.
Ett triumfkrucifix ,nordtyskt arbete från slutet av 1400-talet.

Orgeln i Persnäs kyrka
Dopfunt från andra hälften av 1200-talet av Gotländsk kalksten

Summering av omgång 17

Det gjordes 20 mål fördelade på för 12 hemmalagen och 8 för bortalagen, 2 hemmasegrar, 5 oavgjorda, 1 bortaseger. 2 Röda kort delades ut och 20 gula kort

Högsta Publiksiffran: Hammarby- Assyriska 19102
Lägsta Publiksiffran: Sirius- Syrianska 881

Sammanlagda publiksiffran: 32910
Publiksnittet: 4114
Totala Publiksnittet: 2995

Skytteligan:
Stefan Silva, Sirius 11
David Johannesson, Ljungskile 10
Nikola Grubjesic, Syrianska 9
Andrew Stadler, Landskrona 9
Modou Barrow, Östersund 9
Fredrik Olsson, Jönköping 9

Hammarby skytteliga:
Pablo Pinones Arce 8
Kennedy Bakircioglu 8
Lars Fuhre 5
Fredrik Torsteinbø 4
Amadaiya Rennie 4
Marko Mihajlovic 2
Daniel Theorin 1
Erik Israelsson 1
Thomas Guldborg Christensen 1
Jan Gunnar Solli 1
Nahir Besara 1
Andreas Haddad 1

Hammarbys varningsliga, rött kort inom parantes
Johan Persson 6
Daniel Theorin 3
Stefan Batan, 2
Andreas Haddad, 2
Marko Mihajlovic 3 (1)
Jan Gunnar Solli 3
Michael Timisela 2 (1)
Nahir Besara, 2
Kennedy Bakircioglu 1
Erik Israelsson 2
Lars Fuhre 1
Johannes Hopf 1
Fredrik Torsteinbö 1
Pablo Pinones Arce 1
Lars Saetra 1tisdag, juli 29, 2014

Motala

Motala är en tätort i Östergötland samt centralort i Motala kommun i Östergötland- Staden ligger vid Göta kanal och Motala ström mellan sjöarna Vättern och Boren, och är Östergötlands tredje största stad. Motala är idag känt som Östergötlands sjöstad, och staden växer vad gäller företag. Staden har under 2013 fått ny infrastruktur på plats med ny dragning av riksväg 50, högbro över Motalaviken samt dubbelspår. Motalabron och nya riksvägsdragningen invigdes 9 oktober 2013.
Bilderna är tagna den 12 juli

Motala hamn
Vid arkeologiska utgrävningar vid Motala ström i centrala Motala har bosättningar från äldre stenåldern, mesolitikum, påträffats i samband med anläggandet av nya järnvägsbroar över Motala ström och Göta kanal. De äldsta fynden har gjorts strax norr om Göta kanal på den så kallade Kanaljorden där det funnits en grund forntida sjö. Vid dess stränder har boplatslämningar från olika faser hittats. De yngre är ungefär 9 000 år gamla. Vid den tiden var Östersjön en insjö, den så kallade Ancylussjön, som täckte stora delar av östra Östergötland. En stor mängd kranier, ungefär 8 000 år gamla, har grävts fram på Kanaljorden. Några av dem var monterade på trästavar vilket väckte stor internationell uppmärksamhet. Dessa rituella lämningar hittades i en forntida sjö. De äldsta fynden, som är drygt 11 000 år gamla, härstammar från tiden strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka från Motalatrakten. Man har hittat 11 200 år gamla spår av slagen flinta (sydskandinavisk flita och kinnekulleflinta), kvarts och kvartsis i ett torvlager, vilket möjliggjort datering. De utgör det äldsta spåren efter bosättning i östra Mellansverige och hänförs till preboreal tid. Utgrävningarna på Kanaljorden, som utfördes av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård, pågick åren 2009-2013.

Söder om Motala ström genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst arkeologiska undersökningar åren 2000-2003 (vid Strandvägen) och 2009-2013. Åren 2008-2011 undersöktes området mellan Motala ström och Göta kanal (Verkstadsvägen) samt 2008-2010 Kanaljorden. Även området där den tidigare banvallen legat har undersökts. Ett mycket stort antal fynd har gjorts. De dateras till ca 6 000 - 4 000 år före Kristus. Bland dem märks 8 000 år gamla ljusterspetsar, vilket visar att man ägnat sig åt fiske i strömmen. Av fynden framgår också att man bedrivit jakt och haft ett specialiserat ben- och hornhantverk. Ett större boplatskomplex har funnits på båda sidorna om Motala ström. Man har också funnit spår efter en medeltida gård från 1200-1300-tal där det bedrivits ett omfattande flermetallsmide.
Göta Kanal bolagetshus där Motala turistbyrå huserar. Göta kanalbolag bildades 1810 i samband med påbörjandet av byggandet av kanalen. Bygget av kanalen var klart 1832. Fram till 1978 var kanalen i privat ägo då bolaget övertogs av staten.

Vy mot hamnen

Platenhuset är en bostadsstiftelse som förmedlar bostäder i Motala med omnejd. Huset är uppkallad efter Baltzar von Platen, född 29 maj 1766 på Rügen, död 6 december 1829 i Kristiania (Oslo). Han var en svensk greve, amiral, ståthållare i Norge och grundläggare av Göta kanal. Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt. Totalt har kanalen 58 slussar. Den är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. I maj 1810 togs de första spadtagen vid Motala och kanalen öppnades 26 september 1832. Baltzar von Platen fick aldrig se Göta kanal färdig eftersom han dog som nämnts 1829
En av slussvaktens hus

måndag, juli 28, 2014

1-1 efter en tuff och jämt matchHAMMARBY IF- ASSYRISKA FF
1-1 (1-1)


1-0 Kennedy Bakircioglu (18)
1-1 Jens Jakobsson (38)

Varningar:
HIF: Nahir Besara, Johan Persson, Lars Saetra
AFF: Jens Jakobsson


Domare: Kaspar Sjöberg
Publik: 19102


FrånHammarbys synvinkel:


Från Assyriskas synvinkel: Inget publicerat på deras hemsida:

Presskonferens efter match:

Inför Hammarby IF- Assyriska FFFrån Hammarbys synvinkel:Från Assyriskas synvinkel: Inget publicerat på hemsidan.

Assyriska hemma på 2000-talet
050926: Allsvenskan: 3-0
100815: Superettan: 3-2
110725: Superettan: 0-0
120518: Superettan: 0-2
130502: Superettan: 1-0Domare:
Kaspar Sjöberg, Malmö
Ass. domare 1:
Niclas Ivarsson, Stockholm
Ass. domare 2:
Andreas Grönman, Borås
Fjärdedomare:
Farouk Nehdi, Huddinge

Snabba fakta om Tele2 Arena:

Funktion: Centralt belagen idrotts- och evenemangsarena med skjutbart tak för evenemang året runt
Hemmaarena: För Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll
Publikkapacitet: 30 000 sittplatser, 15 000 platser per etage. 45 000 åskådarplatser vid konserter
Läge: Globenområdet, i anslutning till Gullmarsplan och cirka 2 kilometer från Slussen
Byggstart: Hösten 2010
Första evenemang: Sommaren 2013
Utformning: Transparent fasad. Två etager. Symmetrisk i det nedre etaget. Asymmetrisk i det övre etaget.
Takhöjd: Cirka 35 meter

Tele2 Arena är försett med skjutbart tak som uppfyller UEFA:s och FIFA:s regelverk för internationell fotboll gällande sittplatser, storlek, säkerhet, belysning, ljudanläggning och krav på lokaler och omgivningar. Via en utvändig foajé är det möjligt att promenera runt arenan i nivå med Arenatorget.


söndag, juli 27, 2014

Superettan i dag


JÖNKÖPING SÖDRA IF- GIF SUNDSVALL
4-1 (2-0)


1-0 Fredrik Olsson (12)
2-0 Daryl Smylie (40)
3-0 Tommy Thelin (56)

3-1 Johan Eklund (71)
4-1 Ronny Sabo (90)

Utvisning: Markus Danielson, Sundsvall (26), Tom Siwe, Jönköping (70)
Varningar:
JSIF:
GIFS:


Domare: Jim Petersson
Publik: 1958

lördag, juli 26, 2014

Superettan i dagGAIS- IFK VÄRNAMO
2-2 (1-0)

1-0 Petrit Zhubi (7)
1-1 Pär Cederquist (19)
1-2 Oscar Johansson (27)

2-2 Fredrik Jonsson (88)

Utvisning: Archford Gutu, Värnamo (45)
Varningar:
GAIS: Andreas Drugge
IFKV: Sebastian Göransson, Archford Gutu


Domare: Magnus Ahlsén
Publik: 2134VARBERG BOIS- DEGERFORS IF
0-0


Varningar:
VBOIS: Nsima Peter, Ibrahim Koroma
DIF:

Domare: Dragan Banjac
Publik: 2122

LANDSKRONA BOIS- HUSQVARNA FF
0-1 (0-1)


0-1 Robin Cederberg (12)

Varningar:
LBOIS:
HFF: Johan Karlefjärd, Kristofer Snarberg, Zoran Akovic, Kristoffer Thydell


Domare: Nermin Cisic
Publik: 1755
ÖSTERSUND FK- LJUNGSKILE SK
1-1 (0-0)


0-1 James Sinclair (67)
1-1 Modou Barrow (81)

Varningar:
ÖFK: Dennis Widgren, Douglas Bergqvist
LSK:

Domare: Lars Olsson
Publik: 2887

IK SIRIUS- SYRIANSKA FC
2-2 (1-0)


1-0 Johan Arneng (17)
1-1 Saman Ghoddos (49)
1-2 Dinko Felic (77)

2-2 Joakim Runnemo (90)

Varningar:
IKS: Moses Ogbu
SFC: Robert Massi


Domare: Antti Kanerva
Publik: 882

fredag, juli 25, 2014

Superettan i dagÖSTER IF- ÄNGELHOLM FF
2-0 (0-0)

1-0 Salisu Abdullahi Gero (67)
2-0 Marcus Bergholtz (90)


Varningar:
ÖIF: Alexander Henningsson,
ÄFF: Monday Samuel, Andreas Karlsson

Domare: Robert Daradic
Publik: 2070

Israels folkrättsbrott måste få konsekvenser – hög tid att EU suspenderar associeringsavtalet

Israel fortsätter att trappa upp sina attacker mot Gaza-remsan och antalet dödade ökar snabbt. Dagligen nås vi av rapporter om beskjutna skolor, civila bostadshus och sjukhus. Den stora majoriteten av de dödade är civila män, kvinnor och barn. Vänsterpartiet anser att omvärlden nu måste agera kraftfullt för att få stopp på våldet.

- Det är med sorg och bestörtning vi ser hur Israel fortsätter att trappa upp våldet mot ett av världens mest tätbefolkade områden. Ansvaret vilar tungt på Israel, men också på en omvärld som hitintills förhållit sig skrämmande passiv. Folkrättsbrott måste få konsekvenser, därför bör EU nu omedelbart suspendera sitt associeringsavtal med Israel, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

EU ingick ett associeringsavtal med Israel 1995. En central del av avtalet är omfattande handelslättnader för Israel. Avtalet är villkorat med respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. I flera andra fall har EU valt att säga upp liknade avtal när länder begått brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet menar också att omvärlden nu måste agera för att utreda de brott mot krigets lagar som begåtts. När striderna upphört måste omvärlden vara beredd att ställa de ansvariga inför rätta.

- Det är uppenbart att grova och omfattande brott mot krigets lagar har begåtts. Ska respekten för de mänskliga rättigheterna och krigets lagar återupprättas måste de ansvariga ställas inför rätta, oavsett om de är israeler eller palestinier som begått brotten. Det måste vara ett slut på straffriheten! Säger Hans Linde.

Amnesty International har nu uppmanat världen att inför ett vapenembargo mot de stridande parterna. Vänsterpartiet delar detta krav.

Inför Superettan ongång 17

fredag 25 juli kl 19:20
ÖSTER IF- ÄNGELHOLM FF, MYRESJÖHUS ARENA
tips: 2-1

Lördag 26 juli Kl 16:00
ÖSTERSUND FK- LJUNGSKILE SK, JÄMTKRAFT ARENA
Tips: 1-2

LANDSKRONA BOIS- HUSQVARNA FF, LANDSKRONA IP
Tips: 1-0

VARBERG BOIS- DEGERFORS IF, PÅSKBERGSVALLEN
Tips: 1-1

GAIS- IFK VÄRNAMO, GAMLA ULLEVI
Tips: 1-0

Lördag 26 juli Kl 17:20
IK SIRIUS- SYRIANSKA FC, STUDENTERNAS
tips: 2-2

Söndag 27 juli KL: 18:20
JÖNKÖPING SÖDRA IF- GIF SUNDSVALL, STADSPARKSVALLEN
Tips: 0-2

Måndag 28 juli Kl: 19:20
HAMMARTBY IF- ASSYRISKA FF, NYA SÖDERSTADION
Tips: 2-0

torsdag, juli 24, 2014

Vänsterdagen

Välkommen till Emmaboda Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg

onsdag, juli 23, 2014

Musik för ett mångkulturellt samhälle


Musik och dans förenar människor och kulturer. Fantastiskt ös och hetta

tisdag, juli 22, 2014

Hammarsundet

Norra Vättern är en liten skärgård med några öar
Vy mot söder
Stora (och Lilla) Hammarsundet har historiskt utgjort ett betydande hinder i samfärdseln mellan den norra och södra delen av Sundbo härad och därigenom även samfärdseln mellan Närke och Östergötland. Först år 1858 byggdes en landsvägsbro över Stora Hammarsundet.
Före 1821 var det Sundbo härad som ansvarade för färjetrafiken, vilken verkställdes så att Hammars sockenbor ansvarade för trafiken över Stora Hammarsundet och folket i Askersunds landsförsamling samt Snavlunda socken ansvarade för Lilla Hammarsundet. Mellan 1821 och 1858 lades färjetrafiken "ut på entreprenad" med en privat bonde som huvudansvarig mot ersättning.Den 28 april 1828 inträffade Olyckan vid Stora Hammarsundet då 25 mister livet när färjan slog runt och sjönk.
Numera leds trafiken på riksväg 50 över den nya bron väster om Hammar.

Vy mot Norr

Medevi brunn

I dag är det andra hästkrafter som är parkerade i Medevi brunn
Kyrkan syns i bakgrunden
Brunnsverksamheten grundades av Urban Hjärne och friherre Gustaf Soop 1678. Hjärne besökte platsen året innan och fann att källan innehöll hälsobringande vatten och var en riktig surbrunn (äldre benämning på hälsokälla med starkt kolsyrehaltigt vatten) av samma slag som andra berömda källor i utlandet. Soop var ägare till Medevi gård och därmed markägare.

Urban Hjärne 1641-1724
Gustaf Soop 1624-1679

Soop hade besökt brunnar utomlands och var intresserad av att hitta en surbrunn. Han tog därför vattenprov och skickade två flaskor till Hiärne. Hiärne analyserade vattnet och det visade sig motsvara kraven på en surbrunn. Upptäckten väckte intresse inte bara hos Soop utan även hos det kungliga rådet greve Gustaf Oxenstierna. En delegation där Oxenstierna och Hiärne ingick anlände till Medevi och en vattenanalys gjordes den 25 juli 1678. Hiärne kunde sedan fastslå 1678 
"det inte rörde sig om något gement eller ofullkomligt vatten utan var en rätt martialisk [järnhaltig] surbrunn med samma innehåll som andra berömda källor, de mest äro i rop" 


Änkedrottningen Hedvig Eleonora av Holstein- Gottorp 1636-1714 besökte Medevi i juli 1679, ytterligare besök finns dokumenterade 1687 och 1688. Möjligen var källan redan före Hjärnes tid var källan känd för sitt undergörande vatten. Vadstena kloster blev 1383 ägare till källan. Påven Leo X lät flytta Katarina Ulfsdotters helgondag till 25 juni, vilket möjligen hade att göra med att man ville knyta henne till de källfester som dokumenterats på vid andra källor i Linköpings stift och möjligen kan ha förekommit även här.
Medevi fick tidigt kunglig status, då änkedrottning Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp kurerade sig här redan 1679. En rad kungligheter har efter henne druckit av vattnet, däribland Karl XI, Gustav III, Karl XV och Carl XVI Gustaf. I Sverige fanns i mitten av 1700-talet ungefär 300 surbrunnar, de flesta dock ganska obetydliga.
Vid brunnsapoteket var Jöns Jakob Berzelius praktikant vid sekelskiftet 1800. I apoteksmuseet står dennes elektricitetsmaskin från 1799 bevarad.Brunnsmiljön med dess många bevarade byggnader – bland annat Högbrunnen från år 1809 – hör idag till våra mest betydande medicinalhistoriska monument. Bland övriga byggnader kan nämnas Stora brunnssalongen, brunnskyrkan, badhuset och Medevi Lasarett. De flesta byggnaderna är byggnadsminnesförklarade.
Under sommarsäsongen ges dagliga konserter (utom måndagar) av Medevi Brunnsorkester som är en traditionell svensk mässingssextett. All musik framförs på originalinstrument som är från tiden kring förra sekelskiftet. Denna brunnsmusik kompletteras också med den så kallade grötlunken, där alla är välkomna att deltaga att i lugn takt vandra efter den marscherande orkestern på Stora gången. Grötlunken har anor från 1870-talet och har fått sitt namn efter den gröt med katrinplommon som brunnsgästerna åt på kvällen. Efter måltiden ställde man upp sig på Stora gången för att "gå ner" gröten i magen till marschmusik. På den tiden gick man en längre sträcka på ett par kilometer och för att känna traditionens vingslag går "den långa" grötlunken av stapeln en gång varje sommar. För dem som vill komma i riktig stämning serveras kornmjölsgröt med katrinplommon som kvällsmål.Medevi ägs av Medevi Brunn AB. Flera byggnader hyrs ut som sommarstugor, men åretruntboende finns även. Här finns hotell, vandrarhem, värdshus, schweizeri och en rad museer, däribland Apoteksmuseet och Lasarettsmuseet. Under sommarmånaderna juni och juli bedrivs konfirmationsläger på Medevi Brunn, då konfirmander från Stockholmsområdet kommer för att fördjupa sin gudstro. Medevi är även sista depån i cykelloppet Vätternrundan.
Bilderna är tagna lördagen 12 juli

Summering av omgång 16

Det gjordes 26 mål fördelade på för 21 hemmalagen och 5 för bortalagen, 7 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 0 bortaseger. 1 Rött kort delades ut och 22 gula kort

Högsta Publiksiffran: Hammarby- Öster 16118
Lägsta Publiksiffran: Sirius- Ljungskile 1130

Sammanlagda publiksiffran: 30007
Publiksnittet: 3751
Totala Publiksnittet: 2925

Skytteligan:
Stefan Silva, Sirius 11
David Johannesson, Ljungskile 10
Nikola Grubjesic, Syrianska 9
Andrew Stadler, Landskrona 9

Hammarby skytteliga:
Pablo Pinones Arce 8
Kennedy Bakircioglu 7
Lars Fuhre 5
Fredrik Torsteinbø 4
Amadaiya Rennie 4
Marko Mihajlovic 2
Daniel Theorin 1
Erik Israelsson 1
Thomas Guldborg Christensen 1
Jan Gunnar Solli 1
Nahir Besara 1
Andreas Haddad 1

Hammarbys varningsliga, rött kort inom parantes
Johan Persson 5
Daniel Theorin 3
Stefan Batan, 2
Andreas Haddad, 2
Marko Mihajlovic 3 (1)
Jan Gunnar Solli 3
Michael Timisela 2 (1)
Nahir Besara, 1
Kennedy Bakircioglu 1
Erik Israelsson 2
Lars Fuhre 1
Johannes Hopf 1
Fredrik Torsteinbö 1
Pablo Pinones Arce 1måndag, juli 21, 2014

Superettan i dag


GAIS- ÄNGELHOLM FF
1-0 (0-0)


1-0 Andreas Drugge (87)

Utvisning: Erik Johansson, Ängelholm (85)
Varningar:
GAIS: Mirza Mujcic
ÄFF: Erik Johansson, Sebastian Carlsen, Eric Robert Pothast, Mikael Dahlgren


Domare: Jim Petersson
Publik: 2071