tisdag, oktober 31, 2006

Bildningsnämnden

Jag kommer alltså vara ordinarie ledamot i Bildningsnämnden de kommande fyra åren. Tanken på bildningsnämnden har funnits där hela tiden. Det är en tung, viktig, svår men väldigt intressant nämnd att verka i. Mycket av kommunens hjärta och muskler finns i Bildningsnämnden. I Bildningsnämnden beslutar man i frågor som rör skolan i alla nivåer, barnomsorgen med dagis och förskola. Fritidsgårdar och fritidsverksamhet, särskolan mm. Dessutom har vi hand om kulturen som bibliotek och andra former av kultur.

Första sammanträdet för den nya bildningsnämnden är i januari. Det som närmast händer är att man snart får veta vem som kommer vara bildningsnämndens ordförande och vilka som kommer att sitta där från samarbetspartnern Socialdemokraterna och så småningom också från de borgerliga. Första fullmäktige för min del närmar sig och den är måndagen den 6 november med en budgetgenomgång från klockan åtta till 15.45 och sen är de fullmäktige vid 1600.

Kommunens nämnder 2007-2010

Våra Representanter i de olika nämnderna de kommande fyra åren är nu klara:


Kommunstyrelsen:
Mikael Nilsson, Ordinarie

Bildningsnämnden:
Nicke Grozdanovski, Ordinarie
Mikael Nilsson, Ersättare

Socialnämnden:
Hugo Grönlund, Ordinarie
Daniel Niklasson, Ersättare

Teknik och Fritid:
Daniel Niklasson, Ersättare

Bygg och Miljö
Lise Kroer, Ordinarie

söndag, oktober 29, 2006

SAMHALL AB sviker de arbetshandikappade!


Mikael Nilsson klubbordförande, Industrifacket-Metall, Samhall AB Emmaboda och ordförande i Vänsterpartiet, Emmaboda

Mikael Nilsson: Ert uppdrag är att ge oss arbetshandikappade jobb
Samhall sviker det viktigaste uppdraget som företaget har: att bereda arbetstillfällen för handikappade människor.
I dagens Samhall har man gått ifrån att ge meningsfull sysselsättning till de mest ”svaga handikappgrupperna”, vilket lett till att man vältrar över kostnaderna på kommuner, landsting och våra försäkringssystem. Nu tar man ytterligare ett ödessteg som leder till att fler människor slås ut. Detta är som jag ser det samhällsekonomiskt dumdristigt och mänskligt vansinne.

Vi är medvetna om att bemanning är ett bra komplement men får inte bli huvudsysselsättning i ett företag som är till för oss arbetshandikappade. Tio procent av enheterna ska bli kvar för de ”svagaste grupperna”. Men då är det ändå inte de allra svagaste – för dem finns ingen plats på Samhall AB sedan länge. Det var flera omorganisationer sedan som de svagaste fick plats här.

Samhall har glömt eller struntar i sin affärsidé. Staten skjuter till pengar – 90 procent av lönen i så kallad merkostnadsersättning – för att Samhall ska ge arbetshandikappade människor anställning och rehabilitering. Detta är den i särklass största inkomsten för Samhall.

Merkostnadsersättningen är till för att säkerställa Samhalls uppdrag. Samhalls uppgift är att ge meningsfull sysselsättning åt människorna som är anställda här. Uppgiften är inte i huvudsak de tjänster och varor vi producerar, utan de människor som producerar varorna och tjänsterna.

Det är det som är det unika med detta företag. Det är det vi borde vara stolta över! Det är samhällsekonomiskt lönsamt om detta fungerar som det är tänkt.

Detta ser inte längre företaget. Styrelsen och vd blundar för detta faktum. Man sviker dem som företaget tillkom för en gång i tiden. Fortsätter man så här får man snart svårt att motivera varför företaget ska finnas kvar. Denna utarmning av uppdraget måste upphöra. Det är dags att tänka om.

Nu satsar man stenhårt på bemanning för de allra ”friskaste” och överger de ”svagaste”. Samtidigt anställer man två nya direktörer uppe i toppen, för vilket företaget inte får merkostnadsersättning.

Frågan blir då: är det direktörerna och de så kallade direktanställda samt vd och styrelse som Samhall i dag är till för i första hand? Den frågan är i dagens Samhall mycket berättigad.

En sak till som är uppenbar men som företagsledningen inte ens skänkt en tanke är att om fler produktionsenheter försvinner – vad händer när det blir lågkonjunktur, vart är dessa människor då hänvisade? Ska vi sitta på varandra i de få enheter som blir kvar? I dagens samhälle och arbetsklimat blir det inte färre arbetshandikappade, snarare tvärtom! Det är dags att regering och riksdag tar sitt ägaransvar på allvar och agerar. Glöm inte att vi anställda arbetshandikappade också inbringar pengar till statskassan genom att vi betalar skatt. Det är bra för samhället och det känns bra för oss att få vara med och bidra som alla andra.

Aftonbladets debattsida: 061028

lördag, oktober 28, 2006

Vi KU-anmäler regeringen

Regeringens sätt att hantera arbetslöshetsförsäkringen är förhastat, slarvigt och nonchalant mot löntagarna. Även om man givetvis har formell rätt att genomföra förändringar av den här storleken måste det ske enligt demokratiska principer och efter genomtänkt och noggrann konsekvensanalys. Av just den anledningen finns regler om hur man ska gå till väga för att få genomarbetade och väl genomlysta beslutsförslag, skriver Lars Ohly, Marianne Berg och Josefin Brink på DN debatt idag.

Fredrik Reinfeldts regering har nu på ett uppseendeväckande sätt valt att runda lagen, när man inte gett remissinstanserna mer än en vecka på sig att analysera och kommentera de faktiska konsekvenserna av a-kasseförändringen. Vi anser att det är ett respektlöst sätt att gå tillväga och vill därför att beredningen av förslaget granskas. Enligt vår bedömning är det tveksamt om det alls går att göra på det här sättet, enligt de bestämmelser som finns i regeringsformen och grundlagen. På måndag lämnar vi därför in en anmälan till konstitutionsutskottet för att få saken prövad.

I dag finansieras a-kassan till stor del solidariskt via statsbidrag och skatter. Det är bra, eftersom arbetslöshet i huvudsak beror på sådant som den arbetslöse inte kan påverka: till exempel strukturomvandling, internationella konjunktursvängningar och regeringars ekonomiska politik. Nu vill regeringen att egenfinansieringen av arbetslöshetsförsäkringen ska öka med 10 miljarder kronor. Staten ska därmed avsäga sig ett stort ekonomiskt ansvar och skjuta över kostnaden på löntagarna.

Motivet bakom regeringens agerande tycks vara att hitta snabb finansiering för sina stora skattesänkningar. Därför ska förändringarna börja gälla redan vid årsskiftet, trots att a-kassorna själva säger att det är svårt eller omöjligt att ens hinna bygga om datasystem och annan administration i tid. För varje dag som går och det fortfarande är oklart hur regeringen tänkt sig att systemet ska fungera blir det svårare att begripa hur de nya reglerna ska kunna träda i kraft om två månader. Den snäva tidsplanen kan leda till att kassorna tvingas betala in avgifter enligt den nya modellen till staten, innan man hunnit utarbeta system för att ta in motsvarande pengar från sina medlemmar. Det handlar om mycket stora summor och vore ett hårt slag mot kassorna.

De stora förlorarna i regeringens förslag är lågavlönade, deltidsarbetslösa och människor med otrygga jobb - grupper med mycket hög andel kvinnor. De får vara med och betala höjda avgifter, samtidigt som deras ersättning försämras allra mest. Detsamma gäller för de många människor som har oregelbundna arbetstider till följd av att de saknar trygg anställning.

Det är en grupp som dessutom riskerar att drabbas hårt när regeringen höjer kraven för att vara berättigad till a-kassa från 70 till 80 arbetstimmar i månaden. I vissa branscher är över hälften av löntagarna deltidsanställda och många rings in på timmar, så risken är stor att många kommer att falla emellan stolarna och då bara få ett garantibelopp på 320 kronor om dagen. Vi ser också att de mest utsatta på arbetsmarknaden riskerar lägre ersättning från a-kassan eftersom beräkningen kommer att göras på de senaste tolv månaderna i stället för det senaste halvåret som med dagens regler.

Regeringens omställning slår hårdast mot kvinnor, det erkänner de själva. Samtidigt används löntagarnas 10 miljarder kronor för att finansiera skattesänkningar som framförallt gynnar manliga höginkomsttagare. Trygghetssystemen urholkas, välbeställda män gynnas på kvinnors och låginkomsttagares bekostnad och facket försvagas. Det är klassisk högerpolitik.

Att högeralliansen inleder sitt rege­ringsinnehav med att angripa redan utsatta grupper är väl inte i sig överraskande. Men att de så ogenerat vill genomföra omfattande förändringar utan att vare sig ta tid att utarbeta ett hållbart och rättssäkert system eller att förankra det hos berörda instanser är provocerande. De leker med löntagarnas pengar på ett sätt som saknar motstycke. Till sitt försvar försöker de säga att förändringarna bara är provisoriska, men det gör knappast saken bättre.

Vänsterpartiet begär, i enlighet med vad de tre fackliga centralorganisationerna krävt, att regeringen tillsätter en utredning som får tid på sig att genomlysa förslagets konsekvenser. Myndigheter, fackliga organisationer, a-kassorna och i slutänden riksdagens ledamöter måste få en reell möjlighet att ta ställning till ett genomarbetat förslag.

Lars Ohly, partiledare
Marianne Berg, konstitutionsutskottet
Josefin Brink, arbetsmarknadsutskottet

Vintertid

I natt återgår vi till normaltid eller vintertid. Övergången sker klockan tre i natt då klockan flyttas tillbaka till två. Det innebär att jag som ska jobba i natt får en extra jobbtimme medan de som sover får en extra sovtimme. Välj själva vilket som är bäst.

Sommartid infördes i år den 25 mars då blev kvällarna ljusare medan morgonen blev mörkare. Nu blir de tvärtom, ljusare morgon och mörkare tidigt på kvällen. Då den 25 mars ställde jag en del frågor som skulle ha sitt svar när vi återgår till vintertiden igen. Då visste vi inte vilka som skulle bli:

Världsmästare i fotboll. Svaret blev Italien

Nu vet vi vilka som gör upp om det allsvenska guldet. AIK och Elfsborg,
Vilka lag som riskerar att åka ur: Örgryte, Häcken, Öster
Hur valet gick: Det blev ju maktskifte tyvärr i riksdagen medan vi i Emmaboda kommun fick ett inflytande med vänsterpartiet.

Innan vi gick med i EU 1995 övergick vi till vintertid sista lördagen i september. Men eftersom alla andra EU länder har det en månad senare så flyttade vi fram vår övergång.

Om svensk normaltid kan man läsa följande på Wikipedia:

Den svenska normaltiden infördes den 1 ja
nuari 1879 då alla orter i landet fick samma tid. Innan dess hade varje ort sin egen tid, klockan var 12 på dagen då solen stod som högst. Skillnaden mellan Strömstad och Haparanda var 45 min. Skillnaden mellan Stockholm och Göteborg var 24 min. Förr i tiden spelade det inte så stor roll, folk levde ganska isolerade i sina byar och reste oftast inte så långt. Problemen kom med järnvägen, det blev trassligt att skriva tidtabeller. Sen så kom debatten igång om en gemensam tid för landet. Men vilken tid skulle man följa? Stockholm och Göteborg var de starka kandidaterna.
Statens Järnvägar införde då en egen tid, s.k. järnvägstid. Stationsklockorna hade två minutvisare, den ena visade järnvägstiden och den andra visade den lokala tiden. Järnvägstiden följde tiden i Göteborg (för att passagerare som följde lokal tid skulle komma för tidigt, inte för sent till tåget), och det var något som inte kunde accepteras i huvudstaden. En gemensam tid måste ju visa samma tid som konungens, riksdagens, regeringens och myndigheternas klockor. Göteborgarna avfärdade detta, majoriteten av befolkningen bor ju väster om Stockholm. Debatten rasade i riksdagens båda kamrar, utredningarna avlöste varandra, ingen ville ge med sig. Under 15 år debatterades saken, innan man kom fram till en kompromiss i svensk anda. Svensk normaltid skulle följa meridianen ungefär mitt emellan Stockholm och Göteborg. Sverige var också först i världen med att införa en gemensam tid.

Nu kommer vintertiden vara i fem månader ända fram till 25 Mars 2007, då vi får flytta fram klockan en timme igen. Men innan dess ska jag ha hunnit med mina teaterföreställningar, upplevt de första kommunfullmäktige och nämnd sammanträdena, hunnit fira jul, skålat in det nya året 2007, förhoppningsvis upplevt Hammarbys första SM-guld i bandy i mitten på mars.

Glöm nu inte ställa tillbaka klockan i natt.

torsdag, oktober 26, 2006

En fråga som fortfarande inte är besvarad

Fortfarande vet jag inte hur sänkt A-kassa, sänkt sjukpenning eller andra försämringar leda till fler jobb? Regeringen är som en cd-skiva som hakat upp sig. De pratar om att de är viktigt att skapa nya jobb och de är väl alla överns om. Men frågan är. Hur kan sänkt ersättningsnivåer skapa fler jobb utan att de dumpar lönerna. För de är väl de ni i alliansen vill?

Svar tar tacksamt emot.

Stormvarning

Med tanke på att de varnas för storm i dag och i morgon så hittade jag denna artikel om Stormen Gudrun 8/9- januari 2005 från SMHI:

En mycket svår storm med orkanvindar vid kusterna och t o m orkanvindbyar i inlandet ställde till med stor förödelse i helgen, 8-9 januari 2005. Södra och mellersta Götaland drabbades värst med sju dödsfall och som mest 415 000 hushåll utan ström och omkring 260 000 abonnenter utan fast telefoni under söndagsmorgonen.

Enligt preliminära bedömningar av skogsstyrelsen under måndagskvällen är mängden stormfälld skog 50 miljoner kubikmeter och därmed överträffas med bred marginal t o m den förhärjande stormen den 22 september 1969, då omkring 25 miljoner kubikmeter blev vindens rov. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna arbetar för fullt med inventeringar av skadornas omfattning.

Under fredagen gick SMHI ut med orkanvarning för Götaland då satellitbilder och vädermodeller visade att ett lågtryck höll på att bildas väster om Skottland. Kall luft från Grönlandsområdet hade strömmat ner och mötte mycket mild och fuktig luft väster om Brittiska öarna. I gränszonen mellan luftmassorna började ett lågtryck ta form under fredagen och det rörde sig sedan mycket snabbt och under kraftig fördjupning över nordligaste Skottland och vidare österut. På lördag eftermiddag hade det nått Sydnorge och en sydsydvästlig vind tilltog hastigt längs västkusten och nådde stormstyrka. När lågtryckets centrum under kvällen nått fram till västra Svealand vred vinden över på väst. Den kulminerade under kvällen i västra Götaland, kring midnatt i de inre och östra delarna. Lufttrycket i lågtryckets centrum nådde som lägst omkring 960 hPa i västra Svealand under lördagskvällen.

Då el- och teleförbindelserna bröts på många håll saknas tyvärr en hel del meteorologiska data. Av de stationer som vi fått in har Hanö utanför västra Blekinge haft både kraftigast medelvind på 33 m/s (orkanstyrka) och de kraftigaste vindbyarna på 42 m/s. Kanske ännu mer anmärkningsvärt är de kraftiga vindbyarna inne i det skogrika Småland där både Ljungby och Växjö nådde orkangränsen 33 m/s. Vindbyar på 25-30 m/s förekom på flera håll i Götaland och även i sydöstra Svealand. Då det faller en hel del skog även vid vindbyar på 20-25 m/s i inlandet är det inte så underligt att bl a södra och inre Småland, norra Skåne, Halland och södra Västergötland drabbades av svåra och omfattande skogsskador. Till detta bidrar också att marken inte var tjälad och även att större delen av Götaland inte haft någon riktigt kraftig storm de senaste 10-15 åren. Däremot har en del kraftiga blötsnöfall förekommit, t ex 18-19 oktober 2002 då främst björkar böjdes ner över elledningarna. Vid den nu aktuella stormen har granen drabbats värst. Det bör också nämnas att granplanteringar ökat kraftigt i omfattning på bekostnad av olikåldriga blandskogar, vilket försvårar direkta jämförelser med äldre stormar i södra och västra Götaland.

För att finna en likartad storm vad gäller verkningarna får vi kanske gå tillbaka till den 22 september 1969 då tio personer miste livet och mängden stormfälld skog som sagt uppgick till runt 25 miljoner kubikmeter. Även den andra stormen det året den 1 november fällde mycket skog (cirka 10 miljoner kubikmeter) och dödade sex personer. De maximala uppmätta medelvindarna vid dessa två stormar var något högre än i år med 35 resp 36 m/s (Ölands södra grund resp Örskär). Sedan dess har mängden stormfälld skog nått upp till som högst 5 miljoner kubikmeter. Det har skett vid ett par tillfällen: i mellersta och norra Götaland, 16-17 november 1995 och i Skåne och Blekinge den 3 december 1999. Vid det senare tillfället var Hanö liksom i år värst med en medelvind på 33 m/s. Högre vindhastigheter har dock förekommit några gånger längs kusterna, t ex 24 november 1981, 26 januari och 26 februari 1990, vid alla dessa tillfällen på Kullen i nordvästra Skåne. Denna station låg dock mycket vindutsatt och då den inte drivs längre bör man nog inte jämföra dessa värden med de stationer vi har idag. Den allra högsta uppmätta medelvinden i Sverige var 40 m/s från Ölands södra grund den 17 oktober 1967. Men inte heller detta rekord stod sig denna händelserika januarimånad då Stekenjokk i de södra Lapplandsfjällen uppmätte 44 m/s i medelvind under måndagen. Detta skedde när det i kölvattnet på stormovädret den 8-9 rörde sig ett nytt lågtryck åt nordost upp över Norska havet.Förutom Sverige så drabbade årets oväder, i form av hård vind, höga havsvattenstånd eller mycket regn, också Skottland, sydligaste Norge, Danmark, norra Tyskland, södra Finland och de Baltiska staterna.

Stormen bidrog också till att mycket mild Atlantluft kom in över södra Sverige och på måndagen uppmättes 11.8 grader i Oskarshamn, viket bara är obetydligt lägre än det svenska januarirekordet på 12.4 grader från Allgunnen i sydöstra Småland den 5 januari 1973.

teater och film

En kulen grå och regning torsdagsmorgon som denna gäller de verkligen att se ljusglimtarna som ändock finns. I kväll ska jag tillsammans med mina teatervänner på ett studiebesök kan man säga till Gullaskruv, som ligger norr om Orrefors. Vi ska se på en teaterföreställning som heter ”Efter stormen” och är en relationskomedi om jag har förstått saken rätt. I vilket fall som helst ska de bli väldigt kul och spännande att se denna föreställning nu när man själv håller på med en annan och vet vilka moment de här aktörerna har gått igenom. För våran del är de i morgon två veckor kvar tills premiären den 11 november. Vi gnetar vidare tillsammans på repetitionerna. Jag kan mina repliker utantill och nu gäller de bara att tajma in kroppsrörelserna till replikerna men de kommer att sitta där snart. Men jag är imponerad av dem som har mer text än jag att lära in. De gör ett hästjobb minst sagt. Tänk på att alla vi som är med i teatern på olika sätt gör de ideellt och vi har ett jobb vid sidan om att sköta om. Det gör de hela än mer imponerande. Biljettförsäljningen går bra enligt rapporter bl a är premiären redan slutsåld. Intresset är stort bland allmänheten. Mina vänner frågar mig om jag känner mig nervös inför föreställningarna. Svaret är att jag inte än känner någon nervositet.. än, det lär väl komma ju närmare vi kommer den 11 november, premiärdagen. Däremot har man bilder inne i hjärnan om hur de skulle kunna bli. Dessa bilder är positiva. De ska bli en otrolig kick att stå därframme på scen och berätta mitt bidrag till denna föreställning. Se publiken i ögonen och få de att skratta. Det är en bra träning och erfarenhet i att tala inför folk. Det kommer jag ha stor nytta i fullmäktige och andra politiska sammanhang. Sen tror jag att har man en gång prövat på teaterlivet vill man säkert göra om det igen. Så blir de en fortsättning på teatergruppen här i Åfors i framtiden så är de inte omöjligt att man hänger på igen. Vi får se.

Jag väntar dessutom hem två dvd filmer i dag. Äntligen ska jag få hem ”Mitt liv som hund” som är inspelad i Åfors 1985 med Lasse Hallström som regissör. Alla i trakten borde äga den. Det är en modern klassiker. En annan klassiker jag förhoppningsvis får hem i dag är ”Dracula” från 1931. En film som kanske inte är så hemsk i dag men skrämde skiten ur mig som barn. Fortfarande håller denna svartvita klassiker.

tisdag, oktober 24, 2006

Det glöder när Åforsbor gör teater av sin historia

I går Barometern, i dag Östra SmålandBilden är från Barometern och där ser man Röda Gapet, kommunisten som spelas av Joel Israelsson boxas med fackbasen och tillika Socialdemokratern Franzen som spelas av Janne Jäghagen. Domare är Prosten som spelas av Anders Andersson. I Bakgrunden ser man supporters till de båda slagkämparna


Smockan hänger inte bara löst i Åfors Folkets Hus när kommunisten Röda gapet och socialdemokraten Franzén gör upp i en boxningsmatch. Vänstersvingarna viner och kombattanterna pucklar på varandra med såväl knytnävar som politisk retorik.

Det är repetition av pjäsen "I skenet från en glasugn", ett teaterprojekt som engagerar nästan hela samhället. - Det känns fantastiskt att vi kommit så här långt. Engagemanget är jättestort. Folk kommer spontant och vill vara med, säger Susanne Gustavsson, glasmålerskan som startade alltihop när hon våren 2005 träffade skådespelaren och författaren Roland Jansson på Industrifackets årsmöte. Då hade luften gått ur Glasriket. Det talades om varsel och nerläggningar av glasbruk. Åfors glasbruk, som ingår i Orrefors Kosta Boda koncernen var till salu. Susanne var arg och kände att ingen ville äga bruket med stolthet, att allt bara handlade om stora vinster, att man inte såg värdet i historien, kulturarvet och de anställdas samlade kunskap. Roland Jansson, som har skrivit ett tjugotal pjäser för fackföreningsrörelsen, såg omedelbart möjligheterna och sa: Detta skulle kunna bli ett teaterprojekt. Så har det också blivit. Hemma i Åfors kontaktade Susanne läraren och teaterentusiasten Jensy Elvung som ville återuppliva samhällets teatergrupp.

Engagemang och framtidstro

En projektgrupp bildades och sedan har det rullat på i hög fart samtidigt som man väl får säga att Åfors glasbruk och hela Orrefors Kosta-gruppen, med nya aktiva ägare, ser ut att gå en ljusare framtid till mötes än vad man kunde ana för ett drygt år sedan. - Projektet handlar ytterst om att skapa ett engagemang i samhället, att värna om kulturarvet och att inge framtidstro, säger Jensy Elvung. Och nog har man fått engagemang och entusiasm. Det riktigt strålar av positiv energi kring de medverkande när Östran/Nyheterna följer en repetition i Folkets Hus.

Gör det på riktigt

Dan Nerenius, professionell skådespelare och regissör från Göteborg, är den som instruerar och driver på ensemblen. Han får teatergruppen, med medlemmar i alla åldrar, att agera så att man faktiskt glömmer att det är amatörteater. - Det är ett imponerande engagemang. För mig är det här en upplevelse som betyder mycket rent personligt. Jag känner inte bara den professionella glädjen. Här finns så mycket mer, säger Dan Nerenius som bor i Åfors under hela repetitionstiden fram till premiären den 11 november. Jensy Elvung menar att det är avgörande att man har professionell manusförfattare och regissör. - Vi gör det på riktigt. I pjäsen berättas Åfors historia från glasbrukets start 1876 fram till idag. I botten finns den "Gräv där du står-bok" som togs fram av en studiecirkel inom projeket "Glasriket - människan - miljön - framtiden" i slutet av 1970-talet. Den skriften har nu en bokgrupp i Åfors kompletterat med uppgifter om de senaste decennierna och alltihop har blivit underlag för Roland Janssons dramatisering av samhällets och brukets historia.

Burlesk proletärteater

Burlesk proletärteater är projektets egen beskrivning av föreställningen där Åfors brukshistoria skildras ur ett arbetarperspektiv. Genom både verkliga och diktade karaktärer berättas om forna tiders omänskliga arbetsförhållanden, fattigdom, barnarbete och fylleri. Här finns också gemenskapen, yrkesstoltheten, den fackliga kampen och visionen om en upplyst arbetarklass. Det hela blir ett collage om arbetarrörelsens framväxt och landets förvandling från fattigt jordbrukssamhälle till folkhem och industrination. Projektet har möjliggjorts genom ekonomiska bidrag från Statens kulturråd, Industrifacket och LO i Kalmar län.

Egen orkester

I föreställningen, som blir cirka 1 timme och 45 minuter lång, medverkar ett trettiotal personer på scenen och nästan lika många är på andra sätt engagerade i teaterprojektet. "I skenet från en glasugn" har bland annat har en egen orkester där Willi Østerberg spelar olika rytm- och blåsinstrument, Peter Hermansson, piano och dragspel, Gitte Lind, blockflöjt och krumhorn, och Olle Brozén, gitarr.

Rolf Ljung, Östra Småland 061024

För dig som vill läsa mer:


 • I skenet från en glasugn
 • Kampen mot Rasismen

  Sverigedemokraterna fick oroväckande stort stöd i kommunalvalen i höstens val. Främlingsfientligheten har fått på sig kostym och slips och ser mer respektabla ut. Med enkla lösningar där de mesta är invandrarnas fel att samhället ser ut som den gör vinner man framgångar. Va kan de bero på?

  Svaret är enkelt. Vi människor söker oss till enkla lösningar på svåra problem. I denna tid då man ser bara till sig själv så ser man inte den andra personens behov och därmed lyssnar man på de främlingsfientliga krafterna. Deras retorik är enkel att ta till sig för vissa. Det är de vi måste bryta vi som står på den antirasistiska sidan.

  Jag ser detta som en av vår absolut viktigaste uppgift som politiskt aktiva. Vi i vänsterpartiet ska ingå i Emmabodas styre och vi har tillsammans med socialdemokraterna pratat en hel del om detta. Genom att föra en rättvis politik som gynnar våra invånare eliminerar man en del av de främlingsfientligas retorik och argument. Genom att inte ställa grupper mot varandra utan arbeta för att alla ska med är man på absolut rätt väg. Men de räcker inte ända fram. Vi måste ha tydlig och uttalad målsättning om att bekämpa dessa mörka krafter. Jag tror inte på att man ska sopa de under mattan. Den taktiken har man försökt och inte har lyckats som synes. Nej debatten ska föras verbalt med dessa mörka krafter. Den debatten kommer vi att vinna och vi kommer att visa och klä av deras politik in på bara kroppen. Deras kostym och slipsar kommer fara all världens väg. Vi har inget att vara rädda för. Vi står på den rätta sidan och de vet vi om. Vi står för den ljusa och den humanistiska sidan av politiken.

  Vi måste möta dessa krafter överallt i samhället där den visar upp sitt fula tryne. I föreningslivet, bland vänner, bland arbetskamrater, i butikskön och på alla andra platser. Vardagsrasismen finns bland oss alla och den kan verka oskyldig men den är minst lika viktig att motverka som den öppna rasismen. Det är oftast så den öppna rasismen börjar med vardagsrasism. Sen måste man kunna seriöst diskutera flyktingpolitik utan att de ska utmynna i rasism anklagelse. Rasism för mig är när man omotiverad anklagar en hel grupp för problem som vissa ställer till med. Eller när man ser ner på andra på grund av etnisk ursprung eller andra ”avvikelser”. Enligt mig är det att under benämningen rasism inte är bara fördomar mot invandrare utan även fördomar mot Homo-bi och transsexuella och andra som kan diskrimineras för vilka de är. Vi måste stå upp för våra medsystrar och bröder som råkar illa ut under rasismens ok.


  Tillsammans är vi eniga, tillsammans är vi starka

  måndag, oktober 23, 2006

  Ett skådespeleri om Åfors historia

  Den här artikeln står i dagens Barometern om vårt teaterprojekt i Åfors:


  Det var en gång i den lilla småländska byn Åfors...
  en glasmålerska, Susanne Gustavsson, som var arg och frusterad över glasbrukets ovissa framtid. Hon drömde om en ny rik bruksägare som inte bara traktade efter vinst utan kände stolthet över att äga bruket och förvalta den fina traditionen.En dag mötte hon skådespelaren Roland Jansson på en facklig konferens. Skådespelaren blev eld och lågor. Det här måste ni göra teater av, tyckte han.Vadå teater? tänkte glasmålerskan, jag är ingen teatermänniska, bara en vanlig jobbare med tre barn och mycket att göra. Men det bestämdes ändå att skådespelaren skulle besöka glasbruksbyn i den småländska storskogen.I samma veva fick glasbruket, Åfors glasbruk, en ny ägare och framtiden ljusnade. Glasmålerskan kom av sig i sin ilska och tänkte ringa återbud till skådespelaren. Då träffade hon en annan bybo, läraren och amatörskådespelerskan Jensy Elvung, som drömde om att få återuppliva byns teatergrupp, blev eld och lågor. Klart att vi ska göra teater om bruket, övertalade hon. Hennes pappa Didrik Gustavsson hade ju också jobbat på bruket i 52 år, började inse allvaret. Så kom det sig att skådespelaren träffade både glasmålerskan, läraren och andra bybor hemma i lärarens kök. Entusiasmen var stor. Skådespelaren lovade skriva manus. En budget gjordes upp, trots att ingen av dem hade den vanan inne, och en ansökan om pengar avsändes till statens kulturråd. De fick pengar, 330 000 kronor. Nu började både läraren och glasmålerskan, som blivit utsedda till projektledare, inse allvaret. Kulturrådet har ju inte för vana att pytsa ut så mycket pengar till byar från storstan så avlägna skogstrakter.Facket, IF Metall Kalmarsund, håvade upp 25 000 kr och LO lika mycket. Resten jagade byborna idogt ihop själva. De bybor som hade tid och lust, bland andra flera pensionerade glasarbetare, började gräva där de stod. En hel kartong med dokumentation om bruket skickades till skådespelaren.I kartongen låg bland annat boken "I skenet från en glasugn", utgiven 1979, som manuset till stor kom att bygga på. Men det innehöll också nytt material. I sin inspiration fabulerade manusförfattaren också lite, för att få knorr på historien.

  Med så mycket pengar ville man ha en riktig regissör, vilket inte visade sig vara lätt. Efter flera avhopp med alltmer spända nerver hos projektledarna som följd åtog sig till sist en kompis till manusförfattaren, göteborgaren Dan Nerenius, jobbet. Han var visserligen främst skådespelare, men med 30 års teatererfarenhet och inte helt utan regivana. Engagemanget växte. Folk tog med sina barn, kompisar, släktingar och bekanta. Det handlar ju ändå om vår historia, som fackbasen på glasbruket, Anders Andersson, uttryckte det. Och vips var de ett 50-tal personer i projektet, både från Åfors och grannbyn Eriksmåla, varav ett 30-tal på scenen. De gick från jobbet till Folkets hus på kvällarna och "bodde där" på helgerna, trots trötthet och vissa klagomål från äkta hälfter och barn som inte såg till sina nyblivna kostymörer, scenbyggare, musiker, sminköser, marknadsförare, kokerskor, kaffekokare och skådespelare. En kväll ringde lärarens dotter Ellen, 14 år, till Folkets hus och frågade: Mamma, är jag föräldralös? Folk växte mentalt. De som aldrig tidigare stått på en scen vågade visa upp sig, bland dem några damer som först "bara ville koka kaffe", men snart själva agerade. Fackbasen var en av många imponerade - av varandra och sig själva. Tänk att jag, han, hon, vi kunde klara det här! Att jag kunde hålla såna salvelsefulla predikningar, tänkte fackbasen som, ironiskt nog, fick rollen som präst.Glasmålerskan och läraren gladdes åt bybornas engagemang och nya gemenskap. Det stod ju för sjutton bilar utanför Folkets hus varenda kväll.

  En museiarkivarie, Bosse Theen, inflyttad från Stockholm till en Bruno Mattsonvilla i byn, engagerade sig som regiassistent och scenograf och byggde tillsammans med några bybor upp en glasugn på scenen. Han tyckte att han hade blivit väl mottagen i byn och var också av den åsikten att sådana byar ska finnas kvar i Sveriges land.Byns egna proffsmusiker, Gitte Lind, och den 68-åriga danskan, Willi Østerberg, satte i gång och tog fram musik till föreställningen tillsammans med bland andra glasformgivaren Olle Brozén och Peter Hermansson.Pengarna från staten gick främst till manusförfattaren och regissören. Alla andra ställde upp ideellt. Storstadsmänniskan, regissören som känt sig lite knäsvag i början och undrat hur det här skulle gå, imponerades av den kollektiva kreativiteten, lät sig smittas av bybornas entusiasm, liksom av naturen och lugnet i byn, och sa till sin flickvän att han kunde tänka sig en liten stuga i trakten.

  Hämtat från verkligheten. Så här kunde en repetition i byns Folkets hus gå till:Scenen föreställer en boxningsmatch, där en sosse och en kommunist ska fajtas. Det är en tillspetsad scen som bygger på verkligheten, en gång då en sosse och en kommunist slogs om vem som skulle bli facklig ordförande på glasbruket.Domare i föreställningens match är prästen, som - faktiskt - spelas av glasbrukets fackbas, Anders Andersson. Berätterskans roll görs av Jensy Elvung, som presenterar de båda kämparna inför matchen. De båda boxarna ger sig på varandra, kommunisten gormar mot både kyrkan, staten och socialdemokratin och får flera varningar. Varför får sossen inga varningar? undrar han. För att jag följer spelreglerna, kontrar sossen med överlägsen min.- Bra, gå på varandra, ryk ihop, ropar regissören åt amatörskådespelarna innan repetitionerna avbryts för lunchen som några av byborna lagat.Några premiärnerver märks inte av under repetititonerna. Stämningen är avspänd, folk skojar med varandra, diskuterar scenlösningar och repliker. De spelar ju sin och brukets historia, från 1876 då bruket bildades till nutid. Ett stycke arbetarhistoria, berättad i skenet av en glasugn. Den 11 november är det premiär.

  Tina Jeppsson 061023


  Inför Hammarby IF-IF Elfsborg  Jag vet, jag vet, jag har varit dålig med rapporteringen från fotbollen. Har dåligt samvete för de, men min tid räcker inte till för de tyvärr. Teater, politik och annat man ska göra som t ex jobba tar de mesta av min tid så tyvärr har fotbollen fått stryka på foten om uttrycket tillåts. Men i kväll spelar Hammarby en intressant match mot serieledarna Elfsborg hemma på Söderstadion och jag hoppas det nu är dags för en seger de var ett tag sen sist. Jag lovar att senast morgon kommer de en utförlig matchrapport från kvällens drabbning.

  Jag tippar 3-1 till Hammarby

  söndag, oktober 22, 2006

  Arbetets söner

  Arbetets söner sluten er alla till våra bröder i syd och i nord!
  Hören I ej hur mäktigt de skalla ut över världen befrielsens ord?
  Ur den förnedrande träldomens grift,
  upp till en hedrande ädel bedrift!
  Oket med påskriften: "Bed och försaka!" länge oss nertryckt i mörker och nöd;
  Människovärdet vi fodra tillbaka.
  Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
  Människovärdet vi fodra tillbaka.
  Kämpa för rättvisa frihet och bröd!


  Icke naturen hårdhänt har dragit gränser som skilja fattig och rik.
  Hjärtlöst har makten under sig slagit alla dess håvor rovdjuret lik.
  Mot den förödande guldkalven stod kampen med glödande känslor och mod.
  Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana fältropet genom nationerna går:
  Sluten er under vår enighetsfana,
  fällen ej modet och segern är vår!
  Sluten er under vår enighetsfana,
  fällen ej modet och segern är vår!

  text: Henrik Menander musik: Nils P. Möller

  lördag, oktober 21, 2006

  Internationalen

  I dessa tider med borgelig regering som slår på de sämst ställda är de på plats med den mesta kända av alla kampsånger, nämligen Internationalen


  Internationalen
  text: Eugène Pottier musik: Pierre Degeyter svensk text: Henrik Menander
  Upp, trälar uti alla stater,
  som hungern bojor lagt uppå
  Det dånar uti rättens krater,
  snart skall utbrottets timma slå.
  Störtas skall det gamla snart i gruset.
  Slav, stig upp för att slå dig fri!
  Från mörkret stiga vi mot ljuset,
  från intet allt vi vilja bli.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Siste striden det är,
  ty Internationalen
  till alla lycka bär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Sista striden det är,
  ty Internationalen
  åt alla lycka bär.
  I höjden räddarn vi ej hälsa,
  ej gudar, furstar stå oss bi,
  nej, själva vilja vi oss frälsa,
  och samfälld skall vår räddning bli
  För att kräva ut det stulna, bröder,
  och för att slita andens band,
  vi smida medan järnet glöder,
  med senig arm och kraftig hand.

  Upp till kamp emot kvalen.
  Siste striden det är,
  ty Internationalen
  till alla lycka bär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Sista striden det är,
  ty Internationalen
  åt alla lycka bär.
  I sin förgudning avskyvärda,
  månn´guldets kungar nånsin haft
  ett annat mål än att bli närda av proletärens arbetskraft?
  Vad han skapat under nöd och vaka
  utav tjuvar rånat är;
  när folket kräva det tillbaka sin egen rätt de blott begär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Siste striden det är,
  ty Internationalen
  till alla lycka bär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Sista striden det är,
  ty Internationalen
  åt alla lycka bär.
  Båd´stat och lagar oss förtrycka
  vi under skatter dignar ner.
  Den rike inga plikter trycka,
  den arme ingen rätt man ger.
  Länge nog som myndingar vi böjt oss,
  jämlikheten skall nu bli lag.
  Med plikterna vi hittills nöjt oss .
  Nu taga vi vår rätt en dag.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Siste striden det är,
  ty Internationalen
  till alla lycka bär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Sista striden det är,
  ty Internationalen
  åt alla lycka bär.
  Till krigets slaktande vi dragits,
  vi mejats ned i jämna led.
  För furstars lögner har vi slagits,
  nu vill vi skapa evig fred.
  Om de oss driver, dessa kanibaler,
  mot våra grannar än en gång,
  vi skjuter våra generaler
  och sjunger broderskapets sång.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Siste striden det är,
  ty Internationalen
  till alla lycka bär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Sista striden det är,
  ty Internationalen
  åt alla lycka bär.
  Arbetare, i stad på landet,
  en gång skall jorden bliva vår
  När fast vi knyta brodersbandet,
  då lättingen ej råda får.
  Många rovdjur på vårt blod sig mätta
  men när vi nu till vårt försvar,
  en dag en gräns för dessa sätta,
  skall solen stråla lika klar.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Siste striden det är,
  ty Internationalen
  till alla lycka bär.
  Upp till kamp emot kvalen.
  Sista striden det är,
  ty Internationalen
  åt alla lycka bär.

  fredag, oktober 20, 2006

  Klart med fördelningen av posterna inom majoriteten

  Nu är det klart med formerna för samarbetet mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet i Emmaboda kommun de kommande fyra åren.
  På torsdagen undertecknade Ann-Marie Fagerström från socialdemokraterna och Mikael Nilsson fån vänsterpartiet överenskommelsen om ett samarbete mellan de båda partierna, där man även reglerar fördelningen av de kommunala förtroendeuppdragen i nämnderna. För vänsterpartiets del innebär uppgörelsen att man nu får en ordinare ledamot samt en ersättare i vardera kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden, och man får en ordinarie ledamot i bygg- och miljönämnden samt en ersättare i teknik- och fritidsnämnden.

  - Vi tycker det är viktigt att de är med hela vägen i alla frågor, påpekar Ann-Marie Fagerström.
  - Jag ser heller inga som helst svårigheter i att samarbeta med vänsterpartiet, betonar hon och påpekar att de båda partiernas lokala valmanifest varit ganska lika.
  - Vi tror också att det här kommer att bli bra. Det gör att vi verkligen kommer att jobba med frågor som är viktiga för oss som jämställdhet och inflytandefrågor, menar Hugo Grönlund och Ann-Marie fagerström nickar instämmande
  - Däremot blir det ett lite annorlunda sätt att jobba än när vi hade egen majoritet, och där vi kommer att diskutera de olika frågorna mer ingående med varandra, även om båda naturligtvis kommer att fortsätta föra sin egen politik, påpekar hon. Således kommer till exempel vänsterpartiet i fortsättningen alltid att vara med på socialdemokraternas gruppmöten.
  - Man kan kanske tycka att det är få platser som vi ger dem, men samtidigt måste man också tänka på att vi själva har färre platser att fördela totalt efter det här valet, påpekar arbetarekommunens ordförande Bo-Eddie Rossbol som fungerat som bollplank åt s-förhandlarna Ann-Marie Fagerström och Jan-Olof Jäghagen. medan Mikael Nilsson, Hugo Grönlund och Nicke Grozdanovski skött förhandlingarna från vänsterpartiets sida,
  - Vi hade även bjudit in miljöpartiet till samarbete, men de har förklarat att de vill stå fria så därför var det inte aktuellt att erbjuda dem några platser (de har haft en plats i bygg- och miljönämnden), påpekar Ann-Marie Fagerström. - Vi har dock haft bra relationer med miljöpartiet på det lokala planet, poängterar hon. Vilka personer som kommer att besätta de olika nämndsposterna är ännu inte bestämt.

  östra småland 061020

  torsdag, oktober 19, 2006

  Samarbetet i Emmaboda är klart mellan (s) och (v)

  Vänsterpartiet kommer att få en ordinarie plats i kommunstyrelsen i Emmaboda den kommande mandatperioden.
  Det står klart efter den uppgörelse som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommit fram till och som presenterades på en presskonferens på torsdagseftermiddagen.Uppgörelsen innebär även att vänstern får en ordinarie plats och en suppleantplats i såväl bildningsnämnden som socialnämnden, en ordinarie plats i bygg- och miljönämnden samt en suppleantplats i teknik- och fritidsnämnden.Den gångna mandatperioden hade vänsterpartiet ordinarie platser i socialnämnden och bildningsnämnden.


  mer info kommer i morgon

  onsdag, oktober 18, 2006

  Teaterprojektet

  Nu har vår teaterprojekts hemsida kommit upp. Ni som vill läsa mera vad föreställningen handlar om eller titta kan klicka in er på länken här nere.

  Repetitionerna går på högvarv. Premiären den 11 november närmar sig och nu kan man replikerna utantill. Mitt problem just nu är att förena replikerna med kroppsspråket. Att karaktären som jag spelar ska leva ut med inlevelse och de ska vara så naturligt som möjligt. Fortfarande har man replikerna i huvudet och man tänker för mycket på de. Man har fullt sjå att komma ihåg de. Därför stämmer inte kroppsspråket och inlevelsen riktigt än med replikerna. Men jag är på god väg och de kommer med träning och repetition. Även om premiären närmar sig så är de några veckor kvar att öva, öva och öva. Men de är de som är så kul med att vara med en teatergrupp. Övningen och att titta på när de andra övar sina scener. Vi har som jag nämnt tidigare väldigt kul även om det är en jobbig period just nu. Vi trivs ihop och man har fått nya personer som man lärt känna.

 • I skenet från en glasugn
 • tisdag, oktober 17, 2006

  Antifacklig och lönesänkaralliansen

  Vi som arbetar inom fackförenings rörelsen varnade hela valet för att Reinfeldt och kompani inte har fackliga ambitioner. De lyssnade inte på oss och nu får de skörda storm. Tio miljoner kronor ska sparas in på höjda egenavgifter i a-kassan under 2007, som mest en höjning på 300 kronor i månaden jämfört med i dag. Dessutom skall avdragsrätten för fack och a-kasseavgift slopas. Allinasens mål är att försvaga facket och stärka arbetsgivarna.

  Per Johansson som är ombudsman på LO, är mycket kritisk till förslaget.
  "Det är här ett oerhört allvarligt slag mot de arbetslösa, och det kommer att få stora konsekvenser, främst för de arbetslösa, säger han till aftonbladet.se. Enligt Per Johansson har sänkt ersättning aldrig skapat fler jobb eller fått fler i arbete. - När arbetslösheten var som lägst i landet innan krisen låg ersättningsnivån på 90 procent. Det finns inget sådant samband. Jag tror inte att de som röstade på de borgerliga har insett vilken politik de egentligen står för, säger han och tillägger att LO inte stillatigande kommer att acceptera förändringen i a-kassan. - Vi ska samlas för att diskutera hur vi skall bemöta det här förslaget. Klart är i alla fall att vi inte tigande kommer att godta det här"

  Den nya finansministern Andres Borg sa att han inte kunde förstå fackets upprördhet efter attacken på facket i gårdagens budget."Vad rå, medlemmarna får ju lägre inkomstskatt som kompensation" Det är bara de att denna utlovade skattesänkningen äts upp med råge av andra olika avgifter.... Sverige är sjukt men vi kommer att bekämpa den antifackliga och lönesänkar alliansen

  Jobblös Budget

  Anders Borgs budget gör att de som har mycket får ännu mer och de som behöver mest får betala, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v).
  Högeralliansens budget saknar förslag för jämställdhet, miljö och rättvis fördelning. Men framför allt saknas konkreta förslag för nya jobb. Finansministern föreslår endast en rad skattesänkningar som han inte kan visa leder till fler arbeten.
  De som tjänar 300 000 om året får tillbaka en tusenlapp i månaden med det så kallade jobbavdraget, men de som tjänar 100 000 om året får inte ens 500 kronor i månaden.
  - Avgiftshöjningarna äter upp skattesänkningen med råge. Alliansens skattepolitik gynnar höginkomsttagare och framför allt män. Av den berömda "Tusenlappen i månaden" bidde inte ens en tummetott för låginkomsttagarna. Allt är sig likt, det här är klassisk moderat fördelningspolitik, menar Ulla Andersson (v).
  Vänsterpartiet hade velat se förslag om fler anställda i den offentliga sektorn, där behoven är stora.
  - Istället för att anställa fler i äldreomsorgen så att de gamla får komma ut oftare, så väljer klyftornas Allians att införa skatteavdrag för städtjänster. Och istället för fler anställda i förskolan och mindre barngrupper så inför klyftornas allians ett vårdnadsbidrag som tvingar kvinnorna tillbaka till spisen, säger Ulla Andersson (v).

  måndag, oktober 16, 2006

  Svenskt Rekord

  Det måste nästan vara svensk rekord. Två ministratr har avgått på 10 dagar sen Reinfeldt presenterade den nya regeringen. Bra jobbat..

  Vänner och lite politik

  I går var jag tillbaka på teaterrepetitionen efter olyckan och de var ett känslomässigt tillfälle. Fick berätta historien om om igen, för alla oroliga teatermedlemmar. Sen innan vi körde igång genomdraget så höll jag ett kort tal där jag sa att ”Jag har hört att alla som är medlemmar i en film eller teatergrupp är som en familj. Detta har jag fått bevis för att de stämmer. Tack för blommorna jag fick av er i fredags. Jag tycker om er alla”. Sen skickade jag slängpussar åt alla håll. Det var mitt sätt o tacka alla underbara människor som jobbar med teatern. Själva genomdraget gick inte så bra för min del. Jag hade lite för ont med mina rörelser för att kunna leva ut helt i de scener jag är med i. Men efter omständigheterna så var de ändå kul att vara tillbaka igen.

  Vänner ja.. Det är inte bara teatergruppen som ska ha all tack jag kan ge. De vill jag skicka till partikamrater, arbetskamrater, övriga vänner, grannar och även folk som jag inte känner som kommit fram och undrar hur de är. Ni är underbara alla och jag högaktar er och jag har tur som har sådana vänner. Massor av tack och kärlek till dem er.

  Mina föräldrar och broder ska ha en stor tack för stöd och kärlek. Ni är underbara och en oersättlig hjälp i denna stund. Jag älskar er.

  Man funderar mycket efter en sådan här olycka och jag kommer säkert att återkomma med inlägg i min blogg. Det är nu man måste skriva av sina känslor, men just nu är de mycket praktiskt som måste göras. Jag har varit hos tandläkaren och fixat till min skadade tand. Jag har i dag städat ur min bil och än en gång så är man är glad att man var själv vid olyckstillfället. Jag måste fixa nya glasögon för de gick sönder under olyckan, Jag måste fylla i försäkringsblanketterna, jag måste ta kontakt med hans som körde på mig för att göra upp om försäkringen. Det är sånt som kommer att lösa sig efterhand.

  Jag var sjukskriven i går natt och ska vara det kommande natt med. Räknar med att vara tillbaka på fredag natt på jobbet igen.

  Förhandlingarna med Socialdemokraterna är inte riktigt färdiga än. Vi arbetar för att få ett så bra resultat som möjligt men de gäller att kunna kompromissa med. Första fullmäktige för den nya majoriteten är den 6 november och de nya nämnderna kör igång efter nyår.

  lördag, oktober 14, 2006

  Det blir bättre och bättre dag för dag

  Vaknat efter en natt som präglades av god sömn med inslag av drömmar men de är väl naturligt efter en traumatisk händelse som en trafikolycka. Dock känns de att de går åt rätt håll. Ont gör de fortfarande men inte lika mycket som igår, fast kroppen känns stelt och de är ett problem till. Eftersom den värsta smärtan sitter på sidan vid revbenen så gör de ont när jag skrattar och eftersom jag skrattar ofta och gärna så gör de ofta ont, men de får man stå ut med :-)

  I dag tar jag en tillfällig paus från teaterepningen, vi har även ett styrelsemöte i eftermiddag med anledning av förhandlingarna med socialdemokraterna som är inne på sitt slutskede men jag hoppar över de i dag och har telefonkontakt med övriga i styrelsen istället. Behöver en dag till för att komma tillbaka så i morgon ska jag repa igen… försöka i alla fall. Däremot har jag sagt till mitt jobb att i morgon kan jag inte jobba och det för jag visste inte hur jag skulle må på söndagskvällen och eftersom de är svårt att jaga ersättare på helger. Hoppas de hittar någon som kan jobba istället för mig i morgon. Däremot på måndagskväll är de öppet för jobb och jag hoppas själv vara tillbaka då. Vill komma igång så fort som möjligt med normala livet igen. Det blir en jobbig tid framöver när alla försäkrings kontakter ska göras och papper fyllas i. Sen försöka hitta en ny bil, blir tandläkarbesök på måndag för att fixa till tanden som blev skadad i olyckan och annat praktiskt. Men de kommer lösa sig efter hand. Det viktigaste är det gick så bra som de gick med oss båda som var inblandade i olyckan.

  (v) tar rollen som feministisk opposition

  Vänsterpartiets riksdagsgrupp utsåg på torsdagen de ledamöter som ska ingå i partiets feministiska råd. Rådet har till uppgift att samordna och stärka partiets feministiska arbete i riksdagen.

  - Högeralliansen driver en bakåtsträvande politik på jämställdhetsområdet, och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är både okunnig och oengagerad, säger Josefin Brink, nyvald sammankallande i feministiska rådet. - En viktig uppgift för vänsterpartiet är att sätta press på regeringen och fortsätta driva skarpa feministiska förslag. Utan en tydlig feministisk opposition finns det risk för allvarliga bakslag för jämställdheten i Sverige, menar hon. - Under de två senaste mandatperioderna har vi fått genomslag för en feministisk vänsterpolitik på alla politikområden i riksdagen, och även om det hänt för lite finns det många framsteg att slå vakt om, avslutar Josefin Brink.

  Feministiska rådet består av:Josefin Brink, Stockholm, ledamot i arbetsmarknadsutskottetMarianne Berg, Malmö, ledamot i konstitutionsutskottetRossana Dinamarca, Älvsborg, ledamot i utbildningsutskottetEva Olofsson, Göteborg, ersättare socialutskottet och utbildningsutskottet LiseLotte Olsson, Västerbotten, ersättare i civilutskottet och i socialförsäkringsutskottet

  fredag, oktober 13, 2006

  Dagen efter

  Så här dagen efter trafikolyckan som hände i går då jag blev påkörd av en annan bil på min passagerarsida är man glad över att de gick så bra som de gick. Smällen som inträffade kl. 20.35 var kraftig och hade jag haft någon bredvid mig på passagerarsätet vågar jag inte tänka på hur de hade gått. Förmodligen hade uppkommit svåra skador eller dödsfall hos den personen. Själv så trodde jag att jag inte skulle finnas kvar längre precis efter smällen. Jag hade fått en törn på min högra sida vid revbenen. Blodet rann från skrubbsår i ansiktet och från nästippen och man var orolig för inre skador också. Efter att blivit omhändertagen av räddningstjänsten på plats så gick de med ilfart in till lasarettet i Kalmar. Det var första gången i mitt liv som man åkt ambulans till sjukhus. Under resan in undersöktes man av en väldigt duktig ambulanspersonal och efterhand kände man mer o mer att de mesta var okej i kroppen. Jag hade fortfarande väldigt ont i sidan och på några andra ställen på kroppen. En tandflisa hade lossnat från en av de övre framtänderna. Men i övrigt var de bra. Trots det fick man ligga med stödkrage och fastspänd på båren hela resan in. Det kändes rätt så obehagligt men man förstår att de var nödvändigt.

  Väl inne i Kalmar akutmottagning så fördes man in i första undersökningsrummet. Det var en del personal där inne som fråga mig hur jag mådde och hur de hade gått till. De tog blodtrycket, blodprov mm innan man fördes in till röntgen. Där fördes man in i en trumma och blev undersökt med röntgen för att kolla ev. inre skador. Det var första gången man låg på en sån. Alla ur personalen var väldigt mjuka och kompetenta och de ingav förtroende. De visste vad de gjorde och den vetskapen gjorde att man trots smärtorna kunde slappna av. När den röntgen var över fördes man tillbaka till undersökningsrummet och där fick man ligga och vänta på resultatet av röntgen. Under den väntan kom mina föräldrar på besök och det kändes väldigt bra. Deras stöd och närvaro var betydelsefullt. Även min bror hade hört av sig och jag fick genom mina föräldrar veta att fler personer var oroliga och skickade hälsningar till mig. Det kändes också bra och de gav mig stöd i den situation man var i

  Resultatet visade att inga skador hade uppkommit men de ville ändå att jag skulle ligga över natten för observation. Detta var andra gången i livet jag fick sova på sjukhus. Första gången var 1980 då jag var åtta år och operarade bort mandlarna. Jag hade helst velat åka hem, men de var bara å gilla läget med övernattning. Efter de åkte mina föräldrar hem och jag kramade om de och sa att de inte skulle vara oroliga. Sen var det ytterligare väntan på att få ett rum att sova i. Under den tiden kom han som var orsaken till hela olyckan in och hälsade på. Det var strongt gjort av han och jag fick hans nummer att höra av mig inför försäkringsfrågan. Efter de fick han åka hem medan jag fick stanna kvar. Klockan två i natt låg jag äntligen på rummet och hade fått dropp inkopplad i handen. Tre gånger under natten togs ytterligare blodtryck innan klockan blev halv åtta. Det gick bra och sova fast man inte sov djupt, lite värk hade man kvar. Funderingarna på olyckan kom på morgonen innan doktorn kom in och gjorde morgonronden klockan halv åtta. Allt var okej tyckte han och jag kunde få äta frukost.

  Frukosten var god och de kändes bra att få mat och dryck i sig. Efter en del väntade så kunde jag äntligen få lämna lasarettet vid 10 tiden. Jag vill tacka personalen som tog hand om mig där inne. Buss till centralstation och sen tåg hem till Emmaboda som jag anlände 1140. Där tog mina föräldrar emot mig och det var en positiv överraskning. På min begäran åkte vi till Falck i Emmaboda som hade bärgat bilarna för att titta på hur de såg ut. Min bil var helt intryckt på passagerarsidan och de är ett under att man inte blev mer skadad än så här. Ibland har man änglavakt. Sen åkte vi till hyreshuset där jag bor, där jag klev av och tackade mina underbara goa föräldrar och bror som verkligen bryr sig om en. Vill också tacka alla mina vänner som har hört av sig eller som tänker på mig. Ni betyder mycket för mig. Alla partikamrater som på ett eller annat sätt hört av sig, arbetskamrater, teatergruppen som skickar blommor, grannar och andra vänner som har jag och älskar och mina älskade föräldrar och broder.


  Utan er är livet meningslöst.

  torsdag, oktober 12, 2006

  Ung Vänster, Emmaboda

  Till vår glädje i Vänsterpartiet Emmaboda ska en Ung Vänster klubb blidas. Deras första insändare är skickad till lokalpressen, men som första medie och blogg kan jag i dag publicra den i min blogg:


  Ungdomarnas situation

  Ungdomars arbetssituation kommer inte att bli bättre! Vi är ungdomar som inte vill sitta fast i skolbänken i åratal på bidrag, vi vill ha jobb! Högerpolitik innebär inte att förbättra läget för arbetslösa ungdomar, utan för arbetsgivare. Arbetsgivare ska kunna anställa billigare och sparka lättare. Med de här villkoren kommer lönerna sänkas och tryggheten på jobbet bli sämre. Slutsatsen blir att ungdomar kommer att slussas runt från jobb till jobb. Därmed blir det absolut inte bättre för ungdomsarbetslösheten, inga nya jobb kommer att skapas såvida inte Maria Borelius vill anställa ett par barnflickor till kraftigt subventionerade villkor. Gärna utav manligt kön.

  Daniel och Mikaela, Ung Vänster Emmaboda

  En politik för ökade klyftor

  Igår har partiledarna debatterat regeringsförklaringen. Lars Ohly kallade regeringsförklaringen för "svenskt rekord i floskler" och pekade på hur högerregeringens politik i praktiken fördjupar klyftorna i samhället.
  Stora delar av regeringsförklaringen utgörs av en beskrivning av verkligheten och en analys av problemen. I vissa fall kan även vi ställa oss bakom problem- och verklighetsbeskrivningen. Men när det kommer till konkreta förslag saknas detta helt, alternativ innebär förslagen att de går i helt motsatt riktning mot vad regeringen i regeringen i retoriken säger sig vilja åstadkomma.
  - Man säger sig vilja minska klyftorna men för en politik där barn till arbetslösa och sjuka får betala priset för att de rika ska bli rikare. Huvuduppgiften sägs vara att minska arbetslösheten men vägen dit tycks mest handla om fromma förhoppningar kring skattesänkningars välsignelse. Det enda som vi säkert vet att regeringen kommer att åstadkomma är att i ett slag öka den öppna arbetslösheten genom att göra 90 000 personer som idag är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program öppet arbetslösa, sade Lars Ohly.
  Regeringen verkar tycka att det finns för mycket trygghet och för många rättigheter för de anställa. De säger att man ska kunna leva på sitt arbete men vill inte öka tryggheten genom att fler jobb blir fasta heltidsjobb med en lön som det går att leva på. Trots att man säger sig vilja värna den svenska modellen, kollektivavta och fackliga rättigheter fördyras fackföreningsmedlemskapet rejält för de arbetande. A-kasseavgiften höjs och görs obligatorisk, avdragsrätten för fackföreningsavgiften tas bort, detta gäller dock inte direktörerna som får fortsätta dra av avgiften till sina intresseorganisationer. Genom sänkningar av a-kassan får vi en press nedåt på lönerna. Allt detta är ganska långt från den svenska modell som de säger sig vilja värna.
  - I regeringsförklaringen finns vackra ord om jämställdheten. Men i praktiken vill man subventionera ojämställdheten genom vårdnadsbidrag. Vissa välbeställdas kvinnors arbete ska dock underlättas genom skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster, sade Lars Ohly.
  Kraven på skattesubventioner för hushållsnära tjänster tycks vara en eftergift åt kriminellt beteende inom överklassen. När miljonärer inte anser sig ha råd att betala arbetsgivaravgifter och skatt för de tjänster de anser sig behöva i hemmet är detta något som samhället ska bekosta.
  Att statsminister Fredrik Reinfeldt inte anser att det är ett brott att anlita svart arbetskraft är upprörande. Skattefusket kostar samhället ofantliga 110 miljarder per år, pengar som skulle kunna användas till fler i jobb och ökad välfärd för alla. Att statsminister bagatelliserar detta och håller sina egna fuskande ministrar om ryggen visar tydligt att vi fått en regering som står på överhetens sida, säger Lars Ohly efter riksdagens debatt.

  onsdag, oktober 11, 2006

  Ny skandal

  Nu har vi en ny kulturminister Cecilia Stegö Chiló (m) som inte betalat TV-licensen på 16 år. I och med att hon är kulturminister är hon ansvarig för hela public servicesektorn - Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Verksamheten finansieras till stor del av tv-avgifter. En avgift riksdagen beslutat att alla medborgare som har tv-mottagare ska betala. Men det har inte Cecilia Stegö Chiló gjort.
  Först fem dagar innan hon blev kulturminister anmälde hennes man parets tv-innehav.

  Det är märkligt att en parti som moderaterna och den nya regeringen som säger sig vilja bekämpa fusket och speciellt bidragsfusket inte ens kan rensa ur egna led. Speciellt om man som Maria Borelius och Cecilia Stegö Chiló tjänar miljoner.

  Den nya Statsministern Fredrik Reinfeldt har inte fått någon bra start på sin nya regering. Vi har redan två skandaler och en utrikesminister som är frispråkig i områden som inte är hans. Jag tänker på arbetsrätten som han vill ändra och kommentaren om Maria Borelius svarta städskandal, att de är skattesystemets fel att de blev så. Då har de inte ens gått en vecka av Reinfeldts regeringsinehav.

  Folkets Carl Bildt?

  De senaste turerna kring Maria Borelius svarta städhjälp går vidare. Den nye statsministern Fredrik Reinfeldt tycker inte att hennes förklaring om att hon inte hade råd håller. Han kan väl inte säga något annat. Men hans utrikesminister, den hyllade Carl Bildt, tycker inte de är så farligt. Det är inte hennes fel utan skattesystemet hävdar han. Märkligt tycker jag om man resonerar så. Vart tog den hyllade moderate individuella ansvaret vägen? Gäller den inte för moderater? Vidare hävdar han att denna affär inte kommer skada regeringen. Det visar väl att vi inte är rekryterade ur någon elit, som har råd att göra det här, säger Carl Bildt. Han lever inte i vanliga människors vardag vår käre Carl Bildt om han inte förstår att de är en elit som de har som ministrar. De är knappas folkets företrädare som sitter i regeringen. Inte ens du Carl Bildt

  Nej Carl Bildt, du är inte alls något märkvärdigt i mina ögon. En gammaldags unken moderat är vad du är. Håll dig till utrikespolitiken istället för att kommentera allt. Du är ingen statsminister längre och jag beklagar att du hamnade i regeringen.

  Teaterarbetet går vidare

  I dag är de exakt en månad kvar till premiären av vår teaterpjäs ”I skenet av en glasugn”. Repetitionerna går för fullt om kvällarna och helgerna. Va som har hänt den senaste veckan är att vi finputsar varje scen där vi tar fram kroppsspråket karaktärkänslorna och andra detljer som gör pjäsen levande. Även rekvisitan har till stora delar kommit på plats. Scenografin också, man börjar ana hur publiken kommer att uppleva föreställningen. Jag har dock inte klart än med min musikkårs uniform, men jag letar med ljus och lykta för att hitta någon sådan. Annars har jag tämligen klart för mig hur mina rollfigurer ska vara klädda så rekvisitan ska inte vara något problem.

  I morgon ska vi ha ett nytt genomdrag av hela pjäsen där de senaste finputsningarna ska vara med. De ska bli intressant att se hur de olika skådespelarna gör sin rollkaraktär levande och hur de olika scenbyterna funkar. Jag vet att de kommer att funka hur bra som helst för samtliga medverkande. Vi har gjort ett genomdrag innan och då fungerade de bra med scenbyterna och de finns ingen anledning att tro att de inte kommer att funka i morgon. Första genomdraget tog två timmar och morgondagens kommer att vara kortare allt eftersom tempot ökar. Dessutom tillkommer musiken i morgon. Musik har vi haft innan men inte alla musiker samtidigt. Men i morgon ska de alla vara på plats. Vi har fyra musiker i ensemblen som gör som alla andra ett underbart arbete. Vi har ju många som arbetar bakom kulisserna som också måste framhävas. Vi har scenografigrupp, marknadsföringsgrupp, biljettansvariga, kökspersonal som förser oss med mat på helgerna och fika på vardagskvällarna. Alla dessa är så klart viktiga för att arbetet ska fungera.

  Idag är jag ledig från teatern eftersom vi har styrelsemöte med partiet här i Emmaboda. Vi ska diskutera vårt möte med Socialdemokraterna förra onsdagen som jag inte har referat ifrån eftersom det inte är klart med något än. Återkommer med resultatet när förhandlingarna är helt färdiga.

  tisdag, oktober 10, 2006

  Birgitta Axelsson och Pierre Edström

  Jag vill på detta sätt gratulera Birgitta Axelsson (v) och Pierre Edström (fp) från Kalmar som i lördags gifte sig. Jag hoppas ni får många lyckliga år tillsammans och att kärleken är stark mellan er och de är glädjande att ni visar att även om man har olika politiska uppfattningar så kan man leva ett lyckligt liv tillsammans. Ni är ett föredöme och inspiration för mig och för många andra. Läs mer om vigseln på
 • Birgitta Axelssons blogg • Lycka till kamrater : -)

  Svart Hemhjälp

  Nu börjar den nya regerings affärer att komma fram. Finansministern Anders Borg har rökt marijuana i unga år medan handelsministern Maria Borelius och kulturministern Cecilia Stegö Chilò, har anlitat svart städhjälp. Maria Borelius har gjort de under en del av sitt yrkesverksamma liv

  – Det var i olika omgångar under 90-talet. Det kändes tråkigt att göra det, men jag hade inte råd och det fanns inga i min närhet som kunde ställa upp gratis, säger Maria Borelius till Aftonbladet.

  Hon menar att det hade varit näst intill omöjligt för henne att kunna göra karriär utan svart barnflicka. Expressen kan i dag avslöja att Maria Borelius och hennes man tillsammans tjänade över 16 miljoner kronor under 1990-talet. Hennes make heter Greger Larsson och är en veteran inom Kinnevik koncernen. Han lämnade 1997 ett jobb som vice vd inom Kinnevik för en post med samma titel på konkurrenten SBS, som bland annat driver Kanal 5. Redan 1991 tjänade Greger Larsson 908 100 kronor på sitt jobb. Under de kommande åren pendlade hans beskattningsbara inkomst mellan en miljon och som högst 1,8 miljoner kronor per år. Under de år – 1990-talet – som familjen Borelius/Larsson betalade sina barnflickor svarta pengar tjänade Greger Larsson totalt 12,9 miljoner kronor.

  Maria Borelius drev egna företag under 1990-talet. Även om hennes lön inte kom upp i makens nivå blev det mellan åren 1990 och 1999 sammanlagt 3,8 miljoner kronor.Tillsammans tjänade paret Borelius/Larsson alltså drygt 16,7 miljoner kronor under 1990-talet. De år då de – enligt handelsministern själv – inte hade råd att betala skatter och sociala avgifter för sina barnflickor. Familjen Borelius/Larsson deklarerade dessutom 1996 för en förmögenhet på 3,2 miljoner kronor. 1999 var familjens beskattningsbara förmögenhet uppe i drygt fyra miljoner kronor.

  Inte nog med det. Paret Borelius/Larssons ekonomi verkar dessutom inte ha belastats hårt av bostadsräntor. Maria Borelius fick 1993 i gåva sin pappas villa i Djursholm. Familjen Borelius bodde där till 1996. Då sålde de huset för 4 050 000 kronor. De köpte en ny villa i Djursholm för 3,8 miljoner kronor.Taxeringsvärdet på den villan, där handelsminister Maria Borelius i dag är skriven, var enligt den senaste taxeringen 5 653 000 kronor.

  Har man inte råd då att anställa vit arbetskraft då när fasiken ska man kunna det. Det verkar snarare vara en släng bekvämlighet än att pengarna tryter. Man borde ha kunnat ha anställt någon städerska med avtalsenligt lön istället för svart hemhjälp. Men girigheten verkar vara ett hinder för det även i de nya moderaterna.

  söndag, oktober 08, 2006

  Regeringsförklaringen - sannolikt svenskt rekord i floskler

  Regeringsförklaringen är en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen och kvinnorörelsen.Det säger Vänsterpartiets Lars Ohly i en kommentar idag fredag. Han dömer ut regerings politik på de flesta omården, och menar att samtliga allianspartier verkar ha tilldelats departement utrifrån vad de är sämst på.
  - Regeringsförklaringen är sannolikt svenskt rekord i floskler. På miljöområdet beskrivs problemen men det enda konkreta som föreslås är en bonus för dem som köper en ny miljöbil. Bristande jämställdhet beskrivs som ett problem, samtidigt föreslås vårdnadsbidrag, överklassavdrag för hushållstjänster och mer av vinstintresse inom vård och omsorg. Det är en familjepolitik som leder tillbaka till 1950-talet.
  - Det är inte förvånande men tragiskt att barnen till arbetslösa och sjuka ska betala för att de rika ska bli ännu rikare genom borttagandet av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten.
  - För att bekämpa arbetslösheten finna endast fromma förhoppningar om skattesänkningars välsignelse. Men i ett slag kommer den öppna arbetslösheten att öka när arbetsmarknadspolitiken ska skäras ned.
  - Otryggheten på arbetsmarknaden ska öka genom att antalet visstidsanställningar ökar och arbetsgivarnas makt ska öka.
  - Reinfeldt signaler ett ännu närmare samarbete med USA. Samtidigt nämns inte enprocentsmålet för det svenska biståndet. Med en moderat biståndsminister kommer världens fattiga att få betala skattesänkningar i Sverige.
  - Partierna verkar ha fått departement utifrån vad de är sämst på. Folkpartiet får ansvar för EU-frågorna, integration och skolpolitiken. Kristdemokraterna tar hand om social- och familjepolitiken.
  - Att Carl Bildt utsetts till utrikesminister är logiskt eftersom Fredrik Reinfeldt sannolikt är den svagaste statsministern på det internationella området sedan Torbjörn Fälldin.
  - Sammansättningen av regeringen är långt ifrån jämställd. Av 22 ministrar är tio kvinnor men av 13 departementschefer är endast fyra kvinnor.
  - Moderaterna har markerat sin styrka genom att ta hand om alla tunga poster. Statsminister, utrikesminister, finansminister och arbetsmarknadsminister - alla är de moderata män. Detta är en moderatledd regering med tre stödpartier.


  Lars Ohly

  lördag, oktober 07, 2006

  Tornado

  I dag för ett år sen hämtade jag en söt liten ulltott från Strömsnäsbruk. En liten dvärgpudel valp som jag sedermera döpte till Tornado. Tornado var då nära två och en halv månad gammal. Då var han liten nyfiken liten ullig valp. Nu är han en vuxen 14 månaders hund som fortfarande är busig och nyfiken på allt. Är glad att ha honom i livet, det är en trevlig och snäll hund. Hoppas på många lyckliga år tillsammans :-)

  fredag, oktober 06, 2006

  Det blev så illa som man trodde

  Jaha, så var den nya regeringen utsedd och det blev så illa som man trodde. Alla de tunga ministerposter inhavs av moderater numera och de gör mig väldigt bekymrad. Lika bekymrad är a när man ser Maud Olofsson (c) som ny näringsminister och fuskaren Lars Lejionborg (fp) som utbildningsminister tillsammans med rottingmajoren Lars Björklund (fp) som skolminister. Kd ledaren Göran ”vi ska ha vårdnadsbidrag till varje pris, Halleluja” Hägglund blev socialminister. Timbrohögern har nästlat sig in i högsta makten när Anders Borg (m) blir finansminister och deras chef Cecilia Stegö Chilò (m) blir ny kulturchef. Gud bevare oss--- Förlåt Göran Hägglund, men de va de tyngsta jag kunde komma på utan att ta till en massa svordomar och de vill jag inte ha i min blogg. Jävlar i det.. Carl Bildt är tillbaka i svensk politik som utrikesminister och de flesta jublar, dock inte jag. Carl är en klassisk moderat och som inte hymlar om det som vissa andra av dagens färska moderater. Speciellt folkliga är de inte.

  Nu vet man De nya moderaternas laguppställning och nu vet man vilka som man har dragit fram som departementschefer. Nu får vi se va de ska genomföra först. För deras del är de jobben som ska "komma från träden" de viktigaste. Får de inte fart på de utan att dumpa lönerna kommer de att få problem. Se kommer de få problem när alla försämringar som kommer att märkas i folks vardag. Sen har jag svårt att förstå hur den nya regeringen som vill samarbeta med de fackliga ska tro att de fackliga sträcker fram handen. Ena stunden går man till angrepp mot de fackliga. LO-Tidningen har räknat på vad kostnaden blir om alliansen fattar beslut om att höja a-kasseavgiften. Slutsatsen blir att LO-förbunden drabbas hårt. De fem största LO-förbunden får stå för drygt fyra och en halv miljard av de tio miljarder som ska sparas.IF Metall räknar med en höjning av a-kasseavgiften med mellan 270 och 285 kronor per månad och medlem. Det skulle innebära att medlemmarna i deras a-kassa tillsammans får betala ytterligare 1,2 miljarder kronor per år i höjda avgifter. Fackförbunden Handels och Byggnads räknar med att höjningen skulle kosta cirka 710 miljoner kronor, respektive 360 miljoner kronor. Och Seko uppskattar att deras a-kassemedlemmar får betala kring 260 miljoner extra på ett år.

  Kommunal är det förbund som räknar med störst höjning. Förbundet räknar med att medlemmarna kommer att betala 2,16 miljarder extra per år. Kommunal utgår från att medlemmarna i a-kassan drabbas av en avgiftshöjning på 300 kronor i månaden. Därför har jag svårt att se hur fackföreningarna ska kunna sträcka fram några händer till den nya regeringen.

  Nu har vi inom arbetarrörelsen en viktig uppgift i framtiden, att syna den nya regeringen och att skälla och morra när försämringarna kommer. Vi ska inte vara tysta och se på. Vi ska bedriva aktiv opposition mot regeringen Reinfeldt.

  torsdag, oktober 05, 2006

  En sorgens dag

  I dag blev moderatledaren Fredrik Reinfeldt formellt Sveriges nya statsminister. Det är en sorgens dag för oss i arbetarrörelsen. Men de allra flesta ville ha de så och då får man acceptera det. Men man ändå inte låta bli att vara besviken en sådan här dag. Men börjar den stenhårda oppositionen mot regeringen Reinfeldt på allvar. Vi ska inte passivt se på när den borgeliga regeringen försämrar vår välfärd. Den ska organiseras på olika ställen. På arbetsplatsen, i hemmet, i de olika parti och fackföreningar föreningarna vi är verksamma i och andra organisationer och bland vänner och bekanta. . Vi har ett ansvar gentemot de väljare som trots allt röstade på oss i riksdagsvalet att försöka föra en så rättvis politik som vi kan i detta läge. Sen är givetvis målet valet 2010.

  onsdag, oktober 04, 2006

  Volvos beslut hotar miljön

  I dag har Volvo meddelat att de inte avser att fortsätta sin utveckling av gasbilar.- Detta är ett mycket märkligt och olyckligt beslut, säger Lars Ohly.
  I dag har Volvo meddelat att de inte avser att fortsätta sin utveckling av gasbilar. Volvo kommer istället att fokusera sin miljöbilsutveckling på etanol, E85, och hybrider.
  - Detta är ett mycket märkligt och olyckligt beslut. Den privata fordonsindustrin måste ta sitt ansvar när det gäller att utveckla olika typer av miljöbilar, menar Lars Ohly, vänsterpartiets ordförande.
  Vänsterpartiet har aktivt verkat för att det måste finnas flera utvecklingsmöjlligheter när det gäller förnyelsbara drivmedel. Det var även bakgrunden till att vi förhandlade fram en lösning i samband med den nya s.k. pumplagen. Bensinstationsägare kan nu ansöka om investeringsstöd till framförallt biogaspumpar på stationer som redan har etanolpumpar. Detta för att möjliggöra att vi inte låser fast oss i bara en teknik.
  - Vi kan inte redan nu stänga dörren för biogas som förnyelsbart drivmedel. Volvos agerande är djupt beklagligt och hotar målen om att minska vårt oljeberoende och att minska transportsektorns utsäpp av koldioxid, säger Lars Ohly.


  Lars Ohly 061004

  tisdag, oktober 03, 2006

  Hammarby IF- Malmö FF 2-2

  I en match som hade allt som en fotbollssupporter kan önska spelade Hammarby och Malmö FF 2-2 på Söderstadion. Första halvlek bjöd på kamp och två heltända lag som egentligen inte hade råd att tappa poäng så oavgjort var som en förlust för båda lagen. Båda lagen hade bekymmer med skador och avstängningar innan match. Inledningen var tämligen trevande. Båda lagen satte ordentlig press på bollhållaren vilket gjorde att nästan allt spel skedde på mittplan. Man hade inte mycket tid på sig att göra något av bollen förrän ett motståndarben kom i vägen. Malmö inledde något bättre än Hammarby. Några halvchanser bjöds det på innan Jeffrey Aubynn får bollen precis vid mittlinjen efter 19 minuters spel
  Han driver bollen i hög fart framåt i mitten av planen där han får stor yta att avancera på. Paulinho smyger sig utåt vänsterkanten och får en delikat djupledspassning av Jeffrey Aubynn. Paulinho tar sig förbi målvakten och skjuter bollen elegant i nätmaskorna. 1-0 till hemmalaget. Efter det är de bara Hammarby och Paulinho får två jättelägen att göra fler mål. Petter Furuseths Olsen slår ett fantastiskt inlägg som Paulinho är på men han fick istället se bollen smita tätt utanför stolpen. Några minuter senare är de dags igen. Paulinho får ett jätteläge men når inte ända fram till bollen. Hammarby backen José Monteiro hade god koll på starke Junior första halvleken, men denna Junior gör 1-1 som en blixt från klar himmel efter 39 minuters spel. Marcus Pode slår ett fint instick till Junior som inte möter något vidare motstånd i vare sig José eller Ante Covic och kan enkelt toucha in bollen till 1-1 i Covic bortre stolpe. 1-1 stod sig halvleken ut.

  Efter paus så bryter domaren Peter Fröjdfeldt matchen på grund av skada och reservdomaren Johnny Ahlvin fick hoppa in. Ett av årets mål kommer i den 49 minuten då Malmös Jonatan Johansson skjuter ett skott som går som båge högt upp i Ante Covic bortre stolpe och 1-2 är ett faktum. Ett grymt snyggt mål. Det är bara att bocka och buga för att man får uppleva sådana mål även om de görs av motståndarna. Hellre sådana mål än skitmål. Men båda måltyperna räknas ju. Efter de tar Malmö över matchen igen. Strax efter Malmös ledningsmål flyttade Anders Linderoth om i laget. Petter Furuseth Olsen, som börjat som anfallare, fick flytta ner till sin högerytterposition, medan Louay Chanko gick över till vänsterkanten och Jeffrey Aubynn upp på topp. Efter de så var de full framåt för båda lagen. Paulinho får en billig frispark med sig i den 60 minuten. Både Jeffrey Aubynn och Sebastian Eguren ser intresserade ut att slå frisparken. Det blev Sebastian Eguren och som han slog den. Årets frisparks mål. Som i ultrarapid kan vi följa bollbanan bort mot Malmö målvakten bortre kryss och trots att denne sträcker ut i sin fulla längd når han inte dit. Bollen dyker ner under ribban och kvitteringen är ett faktum. Sista tjugo minuterna av matchen radade chanser upp sig åt båda lagen och de i ett rasande tempo. Det var Hammarby som förde matchen och skapade chanser men Malmö var livsfarliga i sina snabba spelomvändningar. Malmö får ett mål felaktigt avvinkat för offside och där hade vi en stor tur. Hetaste läget för Hammarby fick Fredrik Stoor som med i stort sett öppet mål från nära håll fick rejäl felträff. Hammarbys hörnor var ständigt farliga men Malmö lyckades få undan bollarna. Matchen sista stora chans fick Malmös Junior men han brände sitt friläge. Matchen slutade 2-2

  En match i publiken smak. Massor med chanser, dramatik och spänning. Det var jobbigt även för oss supporter att se matchen, man var tvungen att gå ner i varv innan man kunde sammanfatta denna match. Men för tränarna måste de vara en mardröm med såna vidöppna försvar. 2-2 var rättvist till slut. Båda lagen gick för vinst så oavgjort kan ingen vara nöjd med. I backlinjen gör José Monteiro en bra insats tillsammans med David Johansson. Både Jeffrey Aubynn och framför allt Sebastian Eguren gör en underbar insats. Paulinho förtjänar beröm också. Men hela laget ska ha eloge för sitt slit och kämpa insatts i gårdagens match.


  MATCHFAKTA

  HAMMARBY IF- MALMÖ FF 2-2 (1-1)
  1-0 Paulinho (19),
  1-1 Junior (39),
  1-2 Jonathan Johansson (49),
  2-2 Sebastian Eguren (61).

  Varningar,
  Hammarby: Sebastian Eguren, Petter Furuseth Olsen.
  Malmö: Emil Hallfredsson, Jonathan Johansson.

  Domare: Peter Fröjdfeldt, Eskilstuna (Jonny Ahlvin, Tyresö, 46).
  Publik: 10 096