lördag, maj 31, 2014

Kastlösa kyrka

Kastlösa kyrka uppfördes 1855 av byggmästaren Peter Isberg efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. Vid nybyggnaden skulle delar av den medeltida klövsadelkyrkans västtorn ingå. Detta var ganska vanligt då kyrkor på Öland byggdes om. Hawerman ansåg emellertid att tornet var alltför bräckligt att infogas i den nya kyrkan. Detta ledde till att en helt ny kyrka kom att uppföras norr om den gamla. Invigningen förrättades 23 juli 1856 av kontraktsprosten Erik Gustaf Brunér.
Kristus står på en regnbåge som spänner sig över den öländska allvarmarken med dess rika blomsterflora. En mängd människor ur alla folkslag och trosåskådningar tar varandra i hand. Men fresken skildrar även tillvarons mörka sida då Adam och Eva bryter gemenskapen med Gud och hur staden Sodom förintas av eld. Det destruktiva i tillvaron har trots allt inte sista ordet vilket åskådliggörs av Jesu födelse i Betlehem. Det är Guds gåva till sin mänsklighet. Herdar och vise män frambär sina hyllningar. Över denna bild reser sig korset. Korset är mänsklighetens hopp inför Kristi återkomst.

Den kyrka som Brunér invigde var en rymlig salkyrka med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Tornet försågs med en lanternin och en spira krönt av ett kors. Korväggen erhöll en trefönstergrupp omgiven av pilastrar. Ett krucifix från 1748 ur Anders Dahlström d ä:s altaruppsats, flankerad av Mose och Johannes Döparen utgjorde altarprydnad. Predikstolen i empirestil var försedd med uppgång från sakristian. Interiören blev kraftigt förändrad i och med 1950-talets renovering. Salkyrkan omvandlades till en treskeppig hallkyrka eller basilika med kalkstenskolonner och plant tak med synliga bjälkar Östväggens tre fönster sattes igen och ersattes av en stor fresk "Den återvändande Kristus" utförd av Waldemar Lorentzon och hans medhjälpare konstnären Hans Fagerström och stuckatören Stig Kling.

En tavla som föreställer Kastlösa kyrka 1753
Målning av kyrkan

Superettan i dagDEGERFORS IF- GAIS
2-1 (0-1)


0-1 Petrit Zhubi (31)

1-1 Ferhad Ayaz (46)
2-1 Niklas Klingberg (75)


Varningar:
DIF: Sebastian Castro Tello
GAIS: Richard Ntomba Ekunde


Domare: Kaspar Sjöberg
Publik: 2150
VARBERG BOIS- ASSYRISKA FF
1-1 (1-0)


0-1 Admir Aganovic (45)
1-1 Robin Tranberg (90)

Utvisning: Christopher Brandeborn, Assyriska (75)
Varningar:
VBOIS: Ibrahim Koroma
AFF: David Durmaz, Christopher Brandeborn, Danilo Evangelista de Souza, Jens Jakobsson


Domare: Per Melin
publik: 1678
SYRIANSKA FC- ÄNGELHOLM FF
0-0


Varningar:
SFC: Uros Delic, Felix Michel
ÄFF: Muamet Asanovski, Othman El Kabir


Domare: Magnus Ahlsén
Publik: 1332

LANDSKRONA BOIS- ÖSTER IF
2-2 (0-0)


0-1 Freddy Söderberg (52)
0-2 Andreas Birgersson (83)

1-2 Robin Eliasson Hofsö (86)
2-2 Paul Torres (90)

Utvisning: Otto Eriksson, Öster (79)
Varningar:
LBOIS: Niclas Rönne, Philip Andersson
ÖIF: Otto Eriksson, Alexander Nadj


Domare: Antti Kanerva
Publik: 1976

Utsikt från Långe Jan

Längst ut på Ölands södra udde står fyren Långe Jan. Med sina 42 meter är den Sveriges högsta fyr. Den är byggd 1785 och var från början en öppen stenkolsfyr, sedan dess har den genomgått ett antal ombyggnader och moderniseringar. Den elektrifieras 1948. Idag är den obemannad och helautomatiserad. Lysvidden uppgår till 26 sjömil.

Fyren är öppen för besökare och via en spiraltrappa om 197 trappsteg tar man sig upp till toppen. Väl där får man sin belöning i form av en fantastisk utsikt över havet, Ottenbylund och stora delar av södra Öland.
Bilderna är tagna i går.
fredag, maj 30, 2014

Ladusvala

Ladusvala (Hirundo rustica) är den mest spridda fågelarten i familjen svalor. Ladusvalan är en tätting med ett distinkt utseende med blå ovansida, lång, djupt delad stjärt och böjda spetsiga vingar. Den förekommer i Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Arten delas oftast in i sex underarter, vilka häckar över norra halvklotet. Fyra av dessa är utpräglade flyttfåglar och deras vinterkvarter täcker stora delar av södra halvklotet ända till centrala Argentina, Kapprovinsen i Sydafrika och norra Australien. Dess vidsträckta utbredning medför att ladusvalan inte är hotad av utrotning.
Ladusvalan är en fågel som trivs i öppna landskap och häckar ofta i byggnader uppförda av människor. Den bygger ett skålformigt rede, av bland annat lera, i lador eller liknande byggnader och livnär sig av insekter som den fångar i flykten.

Denna art lever i nära anslutning till människor, och dess vana att äta insekter har medfört att människorna ofta haft en tolererande inställning till arten. Detta stärktes förr även av vidskepliga föreställningar kring fågeln och dess bo. Det finns många hänvisningar till ladusvalan i litterära och religiösa verk, både på grund av att den lever i människans närhet och på grund av dess tydligt märkbara årliga flyttning.

Ladusvalan beskrevs taxonomisk första gången av Linné i Systema Naturae 1758 som Hirundo rustica, med karakteriseringen H. rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatîs. Hirundo är det latinska ordet för "svala" och rusticus betyder "lantlig". Denna art är den enda i släktet vars utbredning sträcker sig till Amerika, medan flertalet Hirundo-arter hör hemma i Afrika.

Det finns få taxonomiska problem inom släktet, men guineasvala (Hirundo lucida), som hör hemma i Västafrika, Kongobäckenet och Etiopien, behandlades tidigare som underart av ladusvalan. Guineasvala är något mindre än ladusvalan, har smalare blått bröstband och den adulta fågeln har kortare stjärtpennor. I flykten ser den också blekare ut undertill än ladusvalan gör.

Arten häckar över stora delar av norra halvklotet som längst söderut kring Hongkong och övervintrar i tropiska regioner på södra halvklotet i Sydamerika, Afrika, Indien, Sydostasien och nordvästra Australien. Dess vidsträckta utbredning innebär att ladusvalan inte är hotad, fastän det kan förekomma lokala minskningar av populationer på grund av specifika hot, som uppförandet av en internationell flygplats nära Durban.
Som kan förväntas av en långflyttare har fågeln förekommit som gäst på så skilda platser som Hawaii, Bermuda, Grönland, Tristan da Cunha och Falklandsöarna.

Ladusvalan är Sveriges vanligaste svala. Den häckar över hela landet ända upp till Torne lappmark i norr. Den är allmän i södra och mellersta Sverige, men mer sparsam i Norrland. De svenska ladusvalorna övervintrar i mellersta och södra Afrika och de återkommer till Sverige som den tidigaste svalan i slutet av april eller början av maj.

Ladusvalan föredrar öppna landskap med låg växtlighet, såsom betesmarker, ängar och jordbruksmark, helst med vatten i närheten. Den undviker områden med mycket skog eller branter samt tättbebyggda platser. Att öppna byggnader, som lador, stall eller kulvertar, som ger häckningsplatser, och exponerade platser, som ledningar, takkrön eller nakna grenar att sitta på, finns tillgängliga är också viktigt i fågelns val av häckningsområde.
Den häckar på norra halvklotet från havsnivån till vanligen 2700 meter, men till 3000 meter i Kaukasus och Nordamerika, och saknas endast i öknar och de kalla nordligaste delarna av kontinenterna. Över en stor del av dess utbredningsområde undviker den stöder, och i Europa ersätts den i stadsområden av hussvalan. På Honshu är dock ladusvalan en mer urban fågel, medan rostgumpsvala (Cecropis daurica) ersätter den som den lantliga arten.
På vintern är ladusvalan kosmopolitisk i sitt val av biotop, och undviker endast täta skogar och öknar. Den är vanligast i öppna landskap med låg växtlighet, som savann och ranchland, och i Venezuela, Sydafrika och Trinidad och Tobago beskrivs den som särskilt dragen till brända eller skördade sockerrörfält och avfallet från sockerröre. Enskilda fåglar tenderar att återvända till samma vinterkvarter varje år och samlas från ett stort område för att sova gemensamt i vassruggar. Det har observerats att ladusvalan har häckat i de mer tempererade delarna av sin vinterutbredning, såsom bergen i Thailand och i centrala Argentina.

Hanen återvänder till häckningsområdet före honorna och väljer en boplats, som den sedan tillkännager för honor med cirklande flykt och sång. Hanens häckningsframgång är relaterad till längden på stjärtpennorna. Längre stjärtpennor är mer attraktiva för honan. Hanar med längre stjärtfjädrar lever i allmänhet längre och har mer motståndskraft mot sjukdomar. Honorna vinner därmed en indirekt fördel i styrka av denna form av urval, då längre stjärtfjädrar antyder en genetiskt starkare individ som kommer att producera avkomma med högre livskraft.

Hanar med långa stjärtpennor har också större vita stjärtfläckar, och eftersom fjäderätande fågellöss föredrar vita fjädrar demonstrerar vita stjärtfläckar utan skador från parasiter häckningskvalitet. Det finns ett positivt samband mellan storlek på fläckar och antalet ungar som avlas varje säsong.
Båda könen försvarar redet, men hanen är särskilt aggressiv och revirhävdande. När de väl har bildats håller paren ihop för att häcka hela livet, men kopulationer utanför parförhållandet är vanliga, vilket gör arten genetiskt polygam men socialt monogam. Hanar vaktar honor aktivt för att undvika att bli bedragna. Hanen kan använda vilseledande varningsläten för att avbryta andra hanars försök att kopulera med hans partner.

Ladusvalan har liknande vanor som andra flygande insektsätare, däribland andra arter av svalor och de obesläktade seglarna. Den är ingen särskilt snabb flygare, med en uppskattad hastighet på omkring 11 m/s och en vingslagsfrekvens på ungefär 7-9 gånger varje sekund,[33] men den har den nödvändiga manöverförmågan för att äta flygande insekter när den är i luften. Den ses ofta flygande relativt låg i öppna eller halvöppna områden.

Vanligen födosöker den 7-8 meter över grunt vatten eller marken. Ofta följer den djur, människor eller jordbruksmaskiner för att fånga störda insekter, men den plockar ibland byten från vattenytan, väggar eller växter. I häckningsområdena utgör stora flugor omkring 70% av födan. Bladlöss är också en betydelsefull beståndsdel. I Europa tar dock ladusvalan färre bladlöss än hussvalan och backsvalan. I vinterkvarteren är steklar, särskilt flygmyror, viktiga inslag i födan. När de lägger ägg jagar ladusvalor i par, men bildar annars ofta stora flockar. Ladusvalan dricker genom att glida fram lågt över sjöar och floder och skopa upp vatten med sin öppna mun. Den badar på ett liknande sätt och doppar sig i vattnet en liten stund medan den flyger.

Svalor samlas på gemensamma sovplatser efter häckningen, ibland i tusental. Vassruggar uppskattas ofta. Fåglarna cirklar en masse innan de glider fram lågt över vassen. Vassruggar är en viktig källa till föda före och under flyttningen. Fastän ladusvalan flyttar dagtid och kan äta medan den flyger lågt över mark eller vatten, ger vassruggarna möjlighet att bygga upp eller fylla på fettlager.

Superettan i dagLJUNGSKILE SK- IFK VÄRNAMO
3-2 (2-1)

1-0 Jonas Lindberg (16)
2-0 Jonas Lindberg (18)

2-1 Dzenis Kozica (20)
3-1 Ken Sema (47)
3-2 Pär Cederquist (90)

Varningar:
LSK: Jakob Olsson, Petter Björlund
IFKV: Juan Robledo, Behar Ferizi

Domare: Dragan Banjac
Publik: 1152

ÖSTERSUND FK- JÖNKÖPING SÖDRA IF
1-0 (1-0)

1-0 Brwa Hekmat Nouri (23)

Varnignar:
ÖFK: Luka Peric, Modou Barrow
JSIF: Jesper Manns, Daryl John Smylie, André Calisir, Jesper Svensson


Domare: Jim Petersson
Publik: 3057

Inför Superettan omgång 10

Fredag 30 maj Kl:19:00
ÖSTERSUND FK- JÖNKÖPING SÖDRA IF, JÄMTKRAFTS ARENA
tips: 2-2

Fredag 30 maj Kl: 19:20
LJUNGSKILE SK- IFK VÄRNAMO, SKARSJÖVALLEN
Tips: 1-1

Lördag 31 maj Kl: 16:00
DEGERFORS IF- GAIS, STORA VALLA
Tips: 0-0

VARBERG BOIS- ASSYRISKA FF, PÅSKBERGSVALLEN

Tips: 2-0

SYRIANSKA FC- ÄNGELHOLM FF, SÖDERTÄLJE FOTBOLLSARENA
Tips: 3-1

Lördag 31 maj Kl: 18:15
LANDSKRONA BOIS- ÖSTER IF, LANDSKRONA IP
Tips: 1-1

Söndag 1 juni Kl: 19:00
HUSQVARNA FF- GIF SUNDSVALL, VAPENVALLEN
tips: 1-2

Måndag 2 Juni Kl:19:20
IK SIRIUS- HAMMARBY IF, STUDENTERNAS 
Tips: 0-2

torsdag, maj 29, 2014

Vilka är ni

Summering av omg 9

Det gjordes 26 mål fördelade på för 16 hemmalagen och 10 för bortalagen, 4 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 2 bortaseger. 2 röda kort delades ut och 24 gula kort

Högsta Publiksiffran: Hammarby- Varberg 20949

Lägsta Publiksiffran: Ängelholm- Husqvarna 222

Sammanlagda publiksiffran: 37484

Publiksnittet: 4685
Totala Publiksnittet: 3104

Skytteligan:

Pablo Pinones Arce, Hammarby 7
Denis Velic Öster 6
Modou Barrow Östersund 6
Nikola Grubjesic, Syrianska 6

Hammarby skytteliga:

Pablo Pinones Arce 7
Kennedy Bakircioglu 4
Fredrik Torsteinbø 3
Lars Fuhre 3
Daniel Theorin 1
Erik Israelsson 1
Thomas Guldborg Christensen 1

Hammarbys varningsliga, rött kort inom parantes

Johan Persson 2
Stefan Batan, 2
Nahir Besara, 1
Andreas Haddad, 1
Michael Timisela 1
Kennedy Bakircioglu 1
Jan Gunnar Solli 1
Erik Israelsson 1
Marko Mihajlovic 1
Daniel Theorin 1


onsdag, maj 28, 2014

Superettan i dagLANDSKRONA BOIS- IK SIRIUS
1-2 (0-0)


0-1 Kim Skoglund (50)
0-2 Stefan Silva (52)

1-2 Niclas Rönne (90)

Varningar:
LBOIS: Enis Ahmetovic, Andreas Dahl,Cheikh Tidiane Sarr, Mårten Nordbeck, Erik Andersson
IKS: Oscar Pehrsson

Domare: Per Melin
Publik: 1578

måndag, maj 26, 2014

Henrik Ahlström gjorde fem mål när Johansfors vann över Älghult

Det var aldrig någon snack om var segerns skulle gå när Johansfors tog emot Älghult i kväll. Matchen slutade 8-1 efter 2-1 i paus. Henrik Ahlström hade riktig julafton, fast vi är i maj, när han satte Johansfors fem första fem mål. Precis som mot Örsjö i fredags fick Johansfors ett snabbt mål redan efter 10 sekunder denna gång. Skillnaden mot fredagens match är att JIF lyckades behålla ledningen och även utöka den för 2-0 kom i den 12:de minuten. Sen radade Johansfors upp chans efter chans men visade prov på ineffektivitet där bollarna gick överallt utom i mål. Därför blev det lite överraskande att Älghult reducerade till 2-1 i den 39 minuten. Men Älghult hade en bra period runt målet och fram till halvtidsvilan. Målskytt för bortalaget blev Karl Gustavsson.

Andra halvlek inleddes trevande men Henrik Ahlströms tredje mål i den 49:de minuten avgjorde matchen. Sen när Älghults Dennis Calmius blir frilägesutvisad i den 58:de minuten så orkar inte Älghult stå emot. Henrik Ahlström däremot fortsatte sin målproduktion när han gör 4-1 och 5-1 i den 63:de och i den 66:de minuten. Sen var han nöjd för kvällen. Henrik har med sina fem mål nu gjort sju sammanlagt i serien. Men Johansfors var inte nöjda än utan ytterligare tre mål gjordes och denna gång fick Oskar Gunnarsson i den 76:de, Stefan Persson i den 82:ndra och den sista målskytt att signera sig i protokollet denna kväll fick Erik Wikell bli i den 85:de minuten. Johansfors har nu sju poäng på sex matcher och målskillnad 17-16. Det ger en sjätteplats i tabellen.


Superettan i dag


GAIS- ÖSTERSUND FK
1-3 (1-0)

1-0 Kenneth Gustafsson (16)
1-1 Modou Barrow (54)
1-2 Jamie Ryan Hopcutt (69)
1-3 Modou Barrow (78)


Varningar:
GAIS: Sandeep Mankoo, Malkolm Moenza
ÖFK: Brwa Hekmat Nouri


Domare: Magnus Ahlsén
Publik: 2522


IFK VÄRNAMO- DEGERFORS IF
3-1 (1-1)


0-1 Sebastian Castro Tello (16)
1-1 Herve Christian Tchami Ngangoue (44)
2-1 Dzenis Kozica (82)
3-1 Pär Cederquist (88)

Varningar:
IFKV: Benjamin Annan Fadi, Dzenis Kozica
DIF: Marcus de Bruin


Domare: Antti Kanerva
Publik: 1682ÄNGELHOLM FF- HUSQVARNA FF
2-0 (1-0)


1-0 Junes Barny (26)
2-0 Sebastian Carlsen (64)


Varningar:
ÄFF: Rebin Asaad
HFF: Michael Ibrahim, Tobias Nilsson, Dragan Kapcevic


Domare: Kaspar Sjöberg
Publik: 222

Match i kväll mot Älghult
Då var det dags för ännu en hemmamatch då Johansfors hälsar Älghult IF välkommen till IP. Båda lagen har lyckats skrapa ihop fyra poäng inför kvällens match där Johansfors ligger före på bättre målskillnad. Johansfors kommer från en tung derbyförlust i fredags mot Örsjö borta med 1-5 men det blev någon mål för stort då Johansfors gjorde en bra match. Älghult stod över förra omgången så senaste matchen var också mot Örsjö på hemmaplan och där förlorade Älghult med 2-4. Älghults målskillnad på fyra matcher är 6-17 och bästa målskytt är Joakim Holgersson som gjort två mål. Johansfors har spelat en match mer och vann senaste hemmamatchen mot Fliseryd med 6-0 och är favoriter i kvällens match. Jag tror på seger 3-0

De senaste matcherna mot Älghult hemma:
2011: 9-0
2010: 5-1

Besvikelse

Så var EU-parlamentsvalet över och trots att Vänsterpartiet gick fram marginellt så är man väldigt besviken för man hade hoppats på mer, mycket mer. Allt kändes bra och när vallokalundersökningen presenterades så hade vänsterpartiet 8.1% och det hade varit mycket nära en ökning med ett mandat. Men när själva omröstningen presenterades hade vi sjunkit till 6,3 % en ökning med 0.6% sen valet 2009. Besvikelsen över detta är stor. I Emmaboda kommun backade vi till 6,0% av rösterna. Ännu salt i såren blir det när SD ökar så mycket både i riket och även i Emmaboda. Det känns så bittert och tungt att man har ont i magen när man tänker på det. 9,7% för SD i riket, en ökning med med 6,5% och i Emmaboda ännu värre 12,1% en ökning med 8,9%. Hemska siffror.


Man undrar varför vänsterpartiet inte får fler röster. Vi har bedrivit dom feministiska frågorna under alla år i EU och stärkt kvinnornas ställning. Vi har genom Eva-Britt Svensson och Mikael Gustafsson haft ordförande posten i det utskott som har hand om jämställdhet. Ändå röstar kvinnor på Fi istället för att stärka vänsterpartiet inflytande.
Vi har varit tydliga med vår politik i klimatfrågan där vi har gott anseende i miljörörelsen ändå röstar alla på miljöpartiet. Vi har varit tydliga med arbetsrättsfrågorna där lika lön o rättigheter ska gälla för alla oavsett vart du kommer ifrån. Vi har varit tydliga i våra värderingar om allas lika värde o för mångkultur o ändå röstar folk på SD. Vi har många duktiga medlemmar som kämpar nästan dygnet runt med att företräda vår politik på allra bästa sätt. Ändå ökar vi marginellt bara.
Är kommunistspöket fortfarande det som hindrar oss att växa? Är folk räddare för oss än för SD som har rötterna i den nazistiska gödselstacken.

söndag, maj 25, 2014

Superettan i dag


ASSYRISKA FF- SYRIANSKA FC
0-2 (0-1)


0-1 Nikola Grubjesic (2)
0-2 Nikola Grubjesic (30)


Varningar:
AFF: Hezha Agai, Fuad Hyseni
SFC: Louay Chanko, Uros Delic,Nikola Grubjesic, Robert Massi


Domare: Lars Olsson
Publik: 4811

Valet är gjortFörsta av nyårslöfterna är avklarad
tre kvar och det blir den 14 september


Min röst gör skillnad

I dag röstar jag på vänsterpartiet för jämställdhet, för miljön, för en bra djurhållning, för mångfald, för rättvisa löner för alla som jobbar här oavsett ursprung, för feminismen, för välfärden som ska försvaras genom att sätta stopp för EU:s nedskärningar och tvångsprivatiseringar, mot rasism och främlingsfientlighet. mm mm.
Min röst gör skillnad och det är med stolthet jag röstar på (V).
Så gick det 2009 i EU-parlamentsvalet