fredag, september 04, 2009

Barnen ska inte behöva hamna i kläm för att vi politiker är oeniga

Under två dagar i går och idag har vi haft Bildningsnämndsdagar i Emmaboda Folkets Hus. Jag var med i går men tyvärr på grund av en förkylning har jag stannat hemma i dag. Det är synd för det är väldigt intressant och lärorikt att delta på dessa dagar där man diskuterar aktuella saker i förvaltningen. Det händer mycket i skolans och kulturens område både positiva saker som negativa. Vi får nya nationella lagar och direktiv, vi har lokala frågor som lokalutredningen som är en spännande fråga som kommer att få sitt beslut under året. Man får under dessa tillfällen en fördjupat inblick i nämndens många olika verksamhetsområden.

Som avslutning på gårdagen hade vi ett nämndsmöte som hade en knivig fråga som vållade en hel del frågetecken och diskussioner. Vi beslutade efter en förfrågan från en förälder som hade skrivit en skrivelse till nämnden med önskemål att skapa möjligheten till att få skolskjuts för barn vars föräldrar har delad vårdnad om barnen och där barnet bor varannan vecka hos mamman respektive pappan. Dock finns det vissa restriktioner i detta beslut som bland annat innebär att barnet måste vara mantalsskrivet i samma skolområde i kommunen där han/hon går i skolan, samt att barnets rätt till skolskjuts inte får innebära att den ordinarie rutten för skolskjutsen förlängs eller ändras.

Tidigare har man löst så att eleverna har kunnat åka med skolskjutsen i mån av plats och det har inte varit några problem. Nu är skolrutterna från och med höstterminen linjelagda och då gäller det att bussar kör dessa linjer istället för som tidigare taxibussar. Då är alltid busskort eller kontanta medel nödvändigt. Vi i bildningsnämnden kan inte skapa nya linjer som medför en kostnad för nämnden. Därför stödjer jag denna del av beslutet till punkt och pricka.

Beslutet innebär att ett barn som ex bor i Johansfors med ena föräldern och den andra tiden bor hos den andre i Långasjö och är mantalskriven där inte kan få skolskjuts om det inte redan går en linje mellan orterna. Men frågan är då hur man gör om man t ex kan åka från Johansfors till Emmaboda och sen byter buss till Långasjö? Som det är nu går det inte att göra detta heller och det tycker jag är väldigt fel och förstår inte varför inte de skulle gå. Linjerna finns redan och det enda som krävs är ett bussbyta per resa. Kommunen är alldeles för liten för att ha sådana restriktioner

Vi hade en oenig majoritets (s+v) grupp, som diskuterade del delen av frågan som berörde ett bussbyte men för övrigt var vi givetvis överens om beslutet, efter att sammanträdet ajournerades men det lagda förslaget fick mest stöd. Ett argument som lades fram är just denna aktuella fall var båda föräldrarna boende i samma kommundel och att när det eventuellt blir nya fall där föräldrarna bor på olika delar av kommunen får man ta en ny ställning då. Men jag tycker ändå att man borde redan nu ha att bussbyte till sin skola är tillåtet för att få busskort.

Den borgerliga oppositionen tyckte att man skulle avvakta med att fatta beslut och att tjänstemännen först skulle få se över hur många barn det är som berörs, och vad detta skulle kosta att låta alla barn med boende varannan vecka hos mamman och pappan inom kommunen, får skolskjuts oavsett var i kommunen de sedan bor eller går i skola.

Men deras förslag var förkastligt eftersom den kommer att drabba den aktuella barnet och att den inte skulle få rätt till skolskjuts redan nu bara för att kommunen ska utreda frågan. Det var därför jag trots stor tveksamhet av skäl som jag skrev om förut röstade ja till förslaget. Den berörda familjen ska inte behöva hamna i kläm bara för att vi politiker är oeniga i denna fråga.

Bildningschefen Christer Kratz tillfrågades hur övriga kommuner gjort i frågan och han berättade att detta är väldigt olika, men att frågan prövats rättsligt i ett par instanser, dock inte i regeringsrätten där SKL (Sveriges kommuner & landsting) vill få frågan prövad, och i väntan på detta har SKL uppmanat kommunerna att inta en restriktiv hållning när det gäller möjligheten att bevilja skolskjutsar utöver ramen för tidigare fastlagda normer.

4 kommentarer:

Mats sa...

Bra Nicke,

Det borde inte vara något problem för en kommun av Emmabodas storlek att sköta sin skolskjuts på ett acceptabelt sätt.
Med de långa restider som i många fall blivit faktum så kommer folk att dra sig för att flytta till kommunen.

Själv tycker jag att en restid till skolan på mer än 30 minuter i en kommun av Emmabodas storlek inte är acceptabel.

Spara in på de stora ordinarie bussarna som åker förbi hemma och är tomma för det mesta.

Sen är det fel att hänvisa till KLT, det är i alla fall kommunen som är ansvarig och får ta det med KLT.

Håller på dig i frågan.

Nicke Grozdanovski sa...

Jag vet att samtals förs med KLT om dessa problem. Vi får hoppas att de kan mynna i något positivt som andemeningen med den nya bussturerna är. Det är att det ska vara lättare för allmänheten att åka kollektivtrafik.

Jag har hört att de blir nya bussar senare i år eller tidigaste nästa år. De ska bli mindre och ännu mer miljövänligare.

Mats sa...

Ett komplement från mig. Barn som bor varannan vecka hos föräldrarna ska ha rätt till skolskjuts oavsett var de bor i kommunen, allt annat är kalkon och troligen lagbrott. Det beslutas rättsligt i domstol om att föräldrarna har delad vårdnad om ett eller flera barn och då får kommunen rätta sig efter det.

Mats sa...

Från SKL.s hemsida.

Oklart läge om elevers rätt till skolskjuts
Barn som bor växelvis hos sina föräldrar kommer även i fortsättningen att kunna utnyttja skolskjutsar. Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd för en rad ärenden som drivits upp till kammarrätterna.

Det innebär att alla kommuner är skyldiga att pröva om ett barn har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, även om de bor i olika skolområden.

En kommun är däremot inte tvungen att ordna skolskjuts mellan olika kommuner. Grunden för det är lokaliseringsprincipen i kommunallagen som slår fast att kommunen enbart ska ägna sig åt sina invånare inom sitt område.

Det finns nu en rättspraxis som säger att kommunen ska pröva skolskjuts om det handlar om växelvis boende. Växelvis boende har då fått betydelsen att barnet måste vistas ungefär lika mycket hos föräldrarna eller andra vårdnadshavare.

Detsamma gäller om bara en förälder är vårdnadshavare. Barnet måste bo varaktigt ungefär halva tiden hos den som inte är vårdnadshavare för att kommunen ska tvingas pröva om barnet ska ha skolskjuts från båda adresserna.

Skollagskommittén föreslog i sitt betänkande att rätten till skolskjuts bara ska ske från en adress och i princip bara ska kunna ske från den adress där eleverna är folkbokförda. Anledningen är att utvidgningen av rätten till skolskjuts skulle ge kommunerna alltför stora kostnadsökningar.

Rättpraxis pekar nu i en helt annan riktning och läget har blivit mycket oklart. Ett lagförslag vill begränsa rätten till skolskjuts, medan domstolarna just har utökat den.