måndag, november 21, 2011

Uppföljning av vår Interpellation om barnfattigdomen

Strax innan sommaren lämnade vi i Vänsterpartiet in en interpellation om barnfattigdomen och den diskuterades i September månads fullmäktige. Eftersom vi fick svaret på sittande bord så hann vi inte av naturliga skäl analysera svaret. Det har vi gjort nu och lämnar in en uppföljande Interpellation om barnfattigdomen och den kan ni läsa här nedan:

I september månads fullmäktige fick vi svar på vår interpellation om Barnfattigdomen. Det är utefter IFO chefens Therese Magnusson svar som vi vill ställa några följdfrågor och kommentarer till Socialnämndens ordförande Stig Ove Andersson (s)

Enligt Therese Magnussons svar så fanns 2008, 1751 barn bosatta i kommunen och av dem finns 79 barn i hushåll med försörjningsstöd. Den siffran är säkerligen rätt men vi vill även uppmärksamma att man måste ta med i beräkningarna även dem barn till ensamstående föräldrar som är arbetslösa, sjukskrivna, timanställda eller på andra sätt har låg inkomst. Då blir siffran tyvärr ännu högre.

Under 2010 fanns det 1616 barn i Emmaboda kommun då är siffran 89 stycken i hushåll med försörjningsstöd. På två år har barnantalet minskat med 135 men antalet med försörjningsstöd har ökat med 10 stycken. Detta ser vi som en bekymmersam utveckling och vill därför veta:
-Vad beror denna utveckling på?

I svaret står det att den 22 oktober 2008 beslutade socialnämnden att familjer som har ett långvarigt ekonomisk bistånd som är längre än ett år beviljas ett tillägg om 500 kr per barn inför sommaren. Detta är ett bra beslut. Frågor vi önskar svar på är följande:
- Hur många barn rörde det sig om den gångna sommaren (2011)?
- Har denna siffra ökat eller minskat sedan sommaren 2009?
- Vad är den totala kostnaden för detta?


Det är bra att socialnämnden arbetar med att ständigt beakta barnperspektivet och att besluten tar hänsyn till barnets bästa. Mycket beroende på den barnchecklista som vi i vänsterpartiet drivit och som nu är ett bra verktyg att ha när man beslutar om frågor som rör barn. Barnchecklistan baseras på barnkonventionens intentioner.

Enligt Therese Magnusson så prövas alla ansökningar utifrån familjens situation och när det föreligger särskilda skäl utifrån hänsyn till barnet kan försörjningsstöd utöver normen beviljas.
- Vilka är dessa särskilda skäl som man tar hänsyn till?
- Hur många barn rör det sig om?
- Hur mycket bistånd utöver normen betalas ut?


Samma frågor gäller förekommande att barn i ekonomiskt utsatta familjer beviljas behandlingskostnader för att möjliggöra fritidsaktiviteter både för barnet själv och för hela familjer.
-Vad är den totala kostnaden för detta?

Vi är väldigt glada och positiva att socialnämnden under tre år haft tillgång till sommararbeten för ungdomar med social problematik och som oftast har försörjningsstöd. Man har fått behålla den lön man har fått oavsett om familjen är aktuella för försörjningsstöd. Det är ett bra sätt att öka barnens självkänsla och sociala förmåga att man får komma in i samhället.

IFO kommer under hösten att revidera riktlinjerna för försörjningsstöd och vi kommer följa detta arbete med intresse. Vi är positiva att man ser över riktlinjerna så att barnperspektivet skall beaktas i dem fall där det finns risk att barn avhysas från sitt boende eller att elen stängs av. Vi anser att varje fall där barnen blivit avhyst från sitt boende är ett barn för mycket.

Barnfattigdomen ökar i vårt samhälle och det är viktigt att ta detta på allvar och uppe till diskussion. Beslut som tas på riksnivå påverkar de föräldrar och barn med låga eller inga inkomster. Men även vi kan göra en hel del för att minska barnfattigdomen och arbeta för att avskaffa fattigdomen. Politik handlar om prioritering och vi prioriterar välfärden före skattesänkningar.

Inga kommentarer: