söndag, februari 02, 2014

Inför utbildningsdag i arbetsrätt

Vår motion om att arrangera en utbildningsdag i arbetsrätt för kommunens sista års elever i grundskolan och gymnasiet kommer behandlas under Emmaboda kommunfullmäktiges sammanträde i morgon. Som ung är det inte lätt att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har, därför vill Vänsterpartiet i Emmaboda kommun att alla sistaårseleverna i grund- och gymnasieskolor ska få en endagsutbildning med representanter från alla parter, det vill säga både fackliga och näringslivsorienterade organisationer. Därigenom ökar möjligheten att ungdomarna ser sina första jobb som en positiv erfarenhet i stället för att börja sitt arbetsliv med att känna sig lurade och utnyttjade. Motionen i sin helhet kan läsas här:

Motionen har avslagits i både Bildningsnämnden och i Kommunstyrelsen. Utvecklingsstrateg i Bildningsnämnden Daniel Alvunger har utrett frågan och svarar i tjänsteskrivelse:

Det går självfallet inte att ange några exakta kostnader för en utbildningsdag i arbetsrätt. Eftersom arbetslivsorganisationerna inte brukar ta ut någon kostnad för att informera bör de huvudsakliga omkostnaderna vara kopplade till skolan (personalkostnader för planering, administration och genomförande av dagen). Om externa föreläsare tas in för undervisning blir prisbilden givetvis en annan eftersom det brukar innefatta resa och eventuellt logi (rimliga kostnader i detta avseende vore 15 000-25 000 kr). En annan utgiftspost handlar om eventuell lokalhyra vilket är svårt att ange exakt.

Vi tycker Alvunger överdriver kostnaden eftersom det inte alls behöver bli så dyrt. Vi har duktiga och kunniga personer i arbetsrätt i både fackföreningarna och inom näringslivet på nära håll och vi har skolan som en fantastisk mötesplats. Personalkostnaden borde rimligtvis rymmas under lärarnas/rektorernas egna planeringstid.

Alvunger skriver vidare:


Vad avser för- och nackdelar med en utbildningsdag i arbetsätt kan det konstateras att arbetslivsfrågor och arbetsrättsliga frågor redan i dag ingår som centralt innehåll i kursplaner i samhällskunskap för elever 7-9 och gymnasiet. Exempelvis utgör följande delar centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap 1a1 på gymnasieskolan: ”Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.” Denna kurs bygger i sin tur på de kunskaper som grundskolan ger där motsvarande anges som centralt innehåll i ämnet samhällskunskap för år 7-9: ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.” Mot denna bakgrund kan det inte anses motiverat och rekommenderat att inrätta en särskild utbildningsdag i arbetsrätt. En särskild dag skulle dessutom ytterligare anstränga skolverksamheten både avseende planering och timplanen som ska garantera elevernas under-visningstid. Punktinsatser är generellt sett inte heller särskilt effektiva för att uppnå ökad medvetenhet hos elever. För detta krävs ett integrerat och långsiktigt arbete där arbetsrättsliga frågor på ett naturligt sätt aktualiseras och har anknytning till undervisningsinnehållet, vilket redan kan anses tillgodosett. 


Här tycker vi att Alvunger och bildningsnämnden har en defensiv hållning. Visserligen förekommer arbetsrätten precis som Alvunger skriver i undervisningen men där skummar man bara igenom avsnittet och man fördjupar sig inte in i ämnet. Arbetsrätt är en snårig djungel av rättigheter men också skyldigheter och det är viktigt tycker vi att ungdomarna får så mycket i sin ryggsäck att dom får en positiv start på sina yrkesliv. Vi skriver i vår motion att :

att varje sommar kan man därför höra om hur ungdomar på olika sätt blir utnyttjade på jobbet. Oseriösa arbetsgivare är ett problem för många, oavsett ålder, kön och nationalitet, men särskilt utsatta är de ungdomar som saknar erfarenhet av arbetsmarknaden. Inte minst gäller detta vid sommarjobb, som för alltför många ungdomar blir en allt annat än positiv erfarenhet. 


Vi tycker detta är så pass viktigt att vi tycker att skolan ska bidra till att ge våra ungdomar en bra kunskap i arbetsrätt. Detta instämmer Alvunger i när han skriver som avslutning:


Lagstiftningen i arbetsrätt är dispositiv och innebär att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal för sina medlemmar. Det åligger därmed arbetsmarknadsorganisationerna att informera sina medlemmar om rättigheter och skyldigheter. I detta avseende är det önskvärt att skolan är öppen för och samverkar med demokratiska institutioner och organisationer i samhället och använder de möjligheter som en sådan samverkan innebär. Information från arbetsmarknadsorganisationer på skolor bör uppmuntras.

Men trots detta tycker han det är onödigt att införa en utbildningsdag eller någon speciell policy för att införa regelbunden förmedling av arbetsrättslig information till kommunens unga. Återigen vill vi poängtera att en bra arbetsrättskunskap gynnar alla parter både unga, facket och seriösa företag i samhället och därför är det synd att bildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslår avslag på vår motion. Vi tror inte man kan får för mycket kunskap i dessa frågor.

Inga kommentarer: